BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości), Świszcz Grzegorz (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Efektywność innowacyjnych mechanizmów wsparcia kapitałowego nowatorskich przedsięwzięć sektora MŚP na przykładzie doświadczeń Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
The Effectiveness of Innovate Capital Instruments in Supporting SMEs - Experiences of Polish Entrepreneurs Foundation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Innowacje, Anioł biznesu, Innowacyjność gospodarki, Finansowanie projektów, Ośrodki innowacji, Projekty innowacyjne
Innovations, Business angel, Innovation economy, Projects financing, Innovation centre, Innovative Projects
Note
streszcz., summ..
Company
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Abstract
W artykule poruszono problematykę finansowania projektów o podwyższonym poziomie ryzyka na wczesnym etapie rozwoju. Treść została przygotowana na bazie najaktualniejszych doświadczeń związanych z realizacją przez Polską Fundację Przedsiębiorczości projektów - Sieci Aniołów Biznesu AMBER oraz Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed. Zawiera analizę mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw na przykładzie realnych i praktycznych doświadczeń. W pracy podjęto próbę syntetycznego ujęcia kryteriów wsparcia i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Zaprezentowane rezultaty dotychczasowej działalności potwierdzają zarazem tezę, że inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka odgrywają i będą odrywać coraz większą rolę w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Zwrócono również uwagę na konieczność wspierania rozwiązań systemowych, pozwalających na prostszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Artykuł zarazem może stanowić merytoryczną podstawę do budowania wielopłaszczyznowej analizy rynku early stage. (abstrakt oryginalny)

The paper presents different aspects of financing projects characterized as a high risk resulting from early stage of development. It was prepared on basis of latest experiences of the Polish Entrepreneurs Foundation (PEF) programs - Amber Business Angel Network and Pomeranus Seed Capital. It contains the analysis of enterprise support mechanisms the basis of actual and practical experiences. This paper summarizes the criteria of commercialization and support of innovative projects. The results confirm the thesis, that early stage investors have significant role in developing of innovative economy. Moreover, the necessity to support systemic solutions is emphasized, both on the national and regional level. This paper might provide the relevant basis to create a multidimensional analysis of early stage market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. British Business Angel Association (2013), www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/ (17.07.2014).
  2. Harvard Business School (2014), hbswk.hbs.edu/ (5.03.2014).
  3. Łasecki T. (2014), Wybór właściwej ścieżki komercjalizacji - okiem inwestora, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Sieć Aniołów Biznesu AMBER, Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED, www.portalnaukowca.pl/?a=artykul&id=35 (11.08.2014).
  4. Wierżyński W. (2013), Luka kapitałowa, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=CF679A5B068C49DB9D35B5D24EFFB544 (7.08.2014).
  5. www.pfp.com.pl (7.08.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu