BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz-Krupa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Możliwości wnioskowania w ramach POKL w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych w przedsiębiorstwach
Possibilities of Applying for the EU Funds to Raise Managerial Qualifications within the Operational Programme Human Capital
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 784-791, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Fundusze unijne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szkolenia, Kadra kierownicza
EU funds, Operational Programme Human Capital, Training, Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości aplikowania o środki unijne w ramach jednego z sześciu programów operacyjnych - Programu operacyjnego "Kapitał ludzki" (POKL) - w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych. Realizacji tego zamierzenia służy prezentacja celów i podstawowych obszarów wsparcia tegoż programu oraz priorytetów ukierunkowanych stricte na rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. W końcowej części referatu dokonano charakterystyki wybranych projektów, wyróżnionych w konkursie pn. Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the possibilities of applying for the EU funds to raise managerial qualifications within the Human Capital Operational Programme. The article starts with the identification of the main objective and the basic activities of this programme. In the second part the author describes the priorities of the Human Capital Operational Programme that are mainly focused on the development of human capital in enterprises. In the last part of this paper the attention is focused on the characteristics of a few projects that have been awarded in the competition for the Best practices of the European Social Fund, organized by the Ministry of Regional Development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Caputa W., Wybrane problemy rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, [w:] K. Malik (red.), Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
  2. Ciężka B., Chromniak E., Dobre praktyki EFS w Polsce - pierwsze doświadczenia. Raport z badań, Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków 2006.
  3. Konieczny O., Projekt Inwestycja w Kadry, [w:] O. Konieczny, R. Schmidtke (red.), Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw WYG International, Katowice 2007.
  4. Plan Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wydatkowanie funduszy, "Monitor Unii Europejskiej", styczeń 2010.
  5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, http://www.efs.gov.pl.
  6. Sapała M., Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, [w:] E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, http://www.efs.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu