BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzała Milda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiana wartości oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych w czasie kryzysu : zarażanie czy wzajemne zależności rynków kapitałowych?
Expected Value and Variance of Returns of Stock Market Indices During the Crisis : Contagion or Interdependence?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 83-96, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Efekt zarażania, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Niepewność
Contagion effect, Capital market, Stock market indexes, Uncertainty
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono różne definicje procesu zarażania przyjmowane przez autorów w literaturze przedmiotu. Prezentowane wyniki badań empirycznych są podstawą dyskusji nad propozycją Baura (2003), która dotyczy badania wzajemnych zależności rynków oraz oceny istotności efektów zarażania zarówno w zmieniającej się wartości oczekiwanej, jak i w efekcie przenoszenia zmienności. Analizę przeprowadzono na przykładzie dziewiętnastu wybranych światowych indeksów giełdowych, które reprezentują zmiany na rynkach kapitałowych w czasie kryzysu 2007-2009. (abstrakt oryginalny)

In this article are considered different definitions of contagion process adopted in the literature by the authors of the study. The results presented in the article use proposal Baur (2003) for the study of interdependence of markets and assessing the relevance of contagion effects as a result of change in the expected value and the variation. The analysis was conducted on the example of the 18 selected, world indices, which represent changes in the capital markets during the crisis 2007-2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baur D. (2003), Testing for contagion - mean and volatility contagion, "Journal of Multinational Financial Management", nr 13, s. 405-422.
 2. Brunnermeier M.K. (2009), Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", nr 23/1, s. 77-100.
 3. Burzała M. (2014), Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Cappiello L., Engle R., Sheppard K. (2006), Asymmetric Dynamics in the Correlations of the Global Equity and Bond Market, "Journal of Financial Econometrics", nr 4/4, s. 537-572.
 5. Corsetti G., Pericoli M., Sbracia M. (2005), Some Contagion, Some Interdependence: More Pitfalls in Testing for Contagion, "Journal of International Money and Finance", nr 24, s. 1177-1199.
 6. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków.
 7. Dornbusch R.S., Claessens S., Park Y.C. (2000), Contagion: Understanding How It Spreads, "The World Bank Research Observer", nr 15/2, s. 177-197.
 8. Dungey M., Fry R.A., González-Hermosillo B., Martin V.L. (2005), Shocks and Systemic Influences: Contagion in Global Equity Markets in 1998, CAMA Working Paper 15/2005, The Australian National University.
 9. Dungey M., Fry R.A., González-Hermosillo B., Martin V.L. (2007), Contagion in Global Equity Markets in 1998: The Effects of the Russian and LTCM Crises, "North American Journal of Economics and Finance", nr 18/2, s. 155-174.
 10. Dungey M., Martin V.L. (2001), Contagion Across Financial Markets: An Empirical Assessment, New York Stock Exchange Conference Paper, Hawaii.
 11. Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. (1996), Contagious Currency Crises: First Tests, "The Scandinavian Journal of Economics", nr 98/4, s. 463-484.
 12. Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C., Dumas B., Weber A. (1995), Exchange Market Mayhem: The Antecendents and Aftermath of Speculative Attacks, "Economic Policy", nr 21, s. 249-312.
 13. Falcetti E., Tudela M. (2006), Modeling Currency Crises in Emerging Markets: A Dynamic Probit Model with Unobserved Heterogeneity and Autocorrelated Errors, "Oxfort Bulletin of Economics and Statistics", nr 68/4.
 14. Favero C.A., Giavazzi F. (2002), Is the International Propagation of Financial Shocks Non-linear? Evidence from the ERM, "Journal of International Economics", nr 57, s. 231-246.
 15. Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements, "The Journal of Finance", nr 57/5, s. 2223-2261.
 16. Frank N., Gonzalez-Hermosillo B., Hesse H. (2008), Transmission of Liquidity Shocks: Evidence from the 2007 Subprime Crisis, IMF Working Paper, WP/08/200.
 17. Glick R., Hutchison M. (2001), Banking and currency crises; how common are twins?, w: Financial Crises in Emerging Markets, Glick, R., Spiegel, M., (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, New York and Melbourne.
 18. Kaminsky G.L., Reinhard C.M. (1999), The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems, "American Economic Review", nr 89/3, s. 473-500.
 19. Kaminsky G.L., Reinhart C.M. (2000), On Crises, Contagion and Confusion, "Journal of International Economics", nr 51/1.
 20. Kąsek L. (2005), Przewidywanie kryzysu walutowego na rynkach wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Polski, niepublikowana praca doktorska, SHG, Warszawa (artykuł na podstawie rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem - www.statsoft.pl (18.05.2013).
 21. Masson P. (1998), Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers and Jumps between Multiple Equilibria, IMF Working Paper WP/98/142.
 22. Masson P., Mussa M. (1995), The Role of the Fund: Financing and Its Interactions with Adjustment and Surveillance, Pamphlet Series No. 50, D.C.: International Monetary Fund, Washington.
 23. Nawrot W. (2013), Załamanie rynku papierów wartościowych na tle globalnego kryzysu finansowego, "eFinanse. Finansowy kwartalnik internetowy", www.e-finanse.com (30.10.2013).
 24. Pericoli M., Sbracia M. (2003), A Primer on Financial Contagion, "Journal of Economic Surveys", Wiley Blackwell, nr 17/4, s. 571-608.
 25. Pesaran M.H., Pick A. (2004), Econometric Issues In The Analysis Of Contagion, University of Cambridge, Working Paper in Economics, No. 0402, Cambridge.
 26. Pritsker M. (2001), The Channel for Financial Contagion, w: International Financial Contagion: How It Spreads and How It Can Stopped, S. Claessens, K.J. Forbes (eds.), Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.
 27. Rossi S. (1976), The arbitrage theory of capital asset pricing, "Journal of Economic Theory", nr 13, s. 341-360.
 28. Wang K.-M., Thi T.-B.N. (2006), Does Contagion Effect Exist Between Stock Markets of Thailand and Chinese Economic Area (CEA) During the "Asian Flu"?, "Asian Journal of Management and Humanity Sciences", nr 1/1, s. 16-36.
 29. www.econ.worldbank.org (24.05.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu