BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gładys-Jakóbik Jolanta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zmiana modeli mentalnych, jako reakcja na niepewność (nie tylko) organizacyjną
Changing Mental Models, as a Response to Uncertainty (Not Only) Organization
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1122-1136, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Organizacja, Niepewność, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji, Zmiany organizacyjne
Organisation, Uncertainty, Managers in a enterprise, Decision making, Organisational change
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W tekście zostały krótko scharakteryzowane wybrane pojęcia i koncepcje, które pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji. Jednym z nich jest pojęcie dominującej logiki, rozumianej jako wpływ modeli mentalnych (map poznawczych) przedsiębiorców i menedżerów na strategie działania zarządzanych przez nich firm. Pozwala to na łączenie prac nad procesami podejmowania decyzji prowadzonych przez ekonomistów, z pracami psychologów i socjologów, wzbogacając tym samym prowadzone analizy o nowe wątki. Jak piszą K. Obłój i Shujun Zhang: "W gospodarkach przechodzących transformację, przedsiębiorcy muszą stawić czoła niezliczonej ilości wydarzeń, wyzwań i problemów, które zagrażają rozwojowi ich firm [...]...Dlatego dominująca logika działa jak soczewka, przez którą przedsiębiorcy obserwują swoje otoczenie, a następnie budują strategie działania" (Obłój, Zhang, 2011). A jak na niepewność otoczenia reagują polscy kierownicy? To pytanie na które szukam odpowiedzi w prezentowanym tekście... (abstrakt oryginalny)

The concept of dominant logic of the company, understood as a cognitive map managers and the resulting pattern of action, allows you to combine work on decision-making processes conducted by economists , the work of psychologists and sociologists. As emphasized in the work of the authors of the aforementioned publication: "In transition economies, businesses have to face a myriad of events , challenges and problems that threaten the development of their businesses [ ...] ... So dominant logic acts as a lens through which entrepreneurs observe your surroundings , and then building strategies." (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Becker, G. (1993). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 2. Bettis, R.A., Prahalad, C.K. (1995). Dominant logic: retrospective and extension. Strategic Management Journal, vol. 16.
 3. Gardawski, J. (1992). Robotnicy 1991. Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu. Warszawa: Fundacja F. Eberta w Polsce.
 4. Gilejko, L. (2002). Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red.) (2003). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 6. Koralewicz, J., Ziółkowski, M. (2003). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar / Collegium Civitas Press.
 7. Kozek, W. (1994). Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje. W: W. Morawski (red.). Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Warszawa: PWN.
 8. Masłyk-Musiał, E. (1999). Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
 9. Marczuk, S. (1993). Dylematy przekształceń gospodarczych. W: Marczuk S., Sowa K.Z. (red.). Studia nad transformacją polskiej gospodarki. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 10. Marody, M. (2000). Kulturowe aspekty zmiany społecznej. W: Mardy M. (red.). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 11. Marody, M., Rychard, A. (2000). Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnicwo IfiS PAN.
 12. Morawski, W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.
 13. Marmuszewski, S. (2003). Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu. W: G. Skąpska (red.). Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości. Kraków: Universitas.
 14. Obłój, K., Zhang, S. (2011). Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców. Warszawa: Akademia L. Koźmińskiego, Master of Business Administration, Nr 2 (112), s. 45-63.
 15. Reykowski, J. (1990). Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.). Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: Nakom.
 16. Reykowski, J. (1993). Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. W: J. Reykowski (red.). Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 17. Stoner, J.A.F., Freeman, E.R., Gilbert, D.R.jr. (2011). Kierowanie. Wyd II, Warszawa: PWE.
 18. Szczerski, T. (2012). Planowanie jako walka z niepewnością. W: B. Glinka, M. Kostera (red.). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters&Kluwer business.
 19. Sztompka, P. (1993). Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność solidarność. W: P. Sztompka (red.) Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa-Kraków: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu