BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie niewidocznymi aktywami przedsiębiorstwa
Invisible Asset Management of a Company
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 72-82, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Zasoby niematerialne, Badania ankietowe
Enterprise value, Intellectual capital, Intangible assets, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w gospodarce opartej na wiedzy spowodowały, że efektywne zarządzania aktywami niematerialnymi to kompetencja niezwykle cenna, decydująca o realnej wartość współczesnych organizacji, stąd w literaturze rośnie liczba publikacji poświęconych tej problematyce. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę uwypuklenia istoty zasobów niematerialnych i ich roli w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz diagnozy skali wdrożenia koncepcji zarządzania nimi. Badania ankietowe przeprowadzone wśród kadry kierowniczej dowiodły, że rośnie świadomość znaczenia aktywów intelektualnych wśród zarządzających, co znajduje potwierdzenie w stopniowym wdrażaniu koncepcji zarządzania nimi w praktyce. Jednak proces ten jest realizowany w sposób fragmentaryczny. Szczególnie problematyczny wydaje się aspekt pomiaru i raportowania. Tymczasem bagatelizowanie i pomijanie tak ważnych etapów istotnie ogranicza zdolność generowania wartości dodanej dzięki aktywom niematerialnym.(abstrakt oryginalny)

Changes in the knowledge-based economy meant that the effective management of intangible assets is a valuable competence, critical about the real value of contemporary organizations, hence the literature is growing number of publications dealing with this subject. In this paper we attempt to highlight the essence of intangible assets and their role in shaping the business value and implement the concept of diagnosis scale management. A survey conducted among senior executives have shown that increasing awareness of the importance of managing these assets, which is reflected in the gradual implementation of the concept of invisible asset management in practice. However, this process is implemented in a piecemeal fashion. Seems particularly problematic aspect of their measurement and reporting. Meanwhile, belittling and skipping so important stages significantly reduces the ability to generate added value through intangible assets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becker E.B., Huselid M.A., Urlich D., 2002, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 22.
 2. Daum J.H., 2003, Intangible Assets and Value Creation, John Wiley & Sons, Chichester, s. 4.
 3. Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 276-277.
 4. Górniak K., 2012, Wycena własności niematerialnej w przedsiębiorstwie, www.parp.gov.pl (2.02.2012)
 5. Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk , s. 58-59.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 99.
 7. Michalczuk G., 2012, Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4, Gdańsk, s. 50, 54.
 8. Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 38.
 9. Obłój K., 2001, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 222.
 10. Ross G., Ross J., 1997, Measuring your Company's Intellectual Performance, Long Range Planning, June, s. 38.
 11. Shaffer J., 2006, Managing Intangibble Assets, Communication World, March/April Nr23/2, s. 18.
 12. Ujwary-Gil A., 2009, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s. 56.
 13. Urbanek G., 2008, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 23, 43-44.
 14. Wachowiak P., 2005, Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 34.
 15. Walczak W., 2010, Zarządzanie wiedza i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, www.e-mentor.pl (20.11.2012).
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu