BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocka Dorota Maria, Kazimieruk Marek
Title
Polska gospodarka w obliczu globalnego kryzysu finansowego
Polish Economy in the Face of the Global Financial Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 105-119, tab., wykr.
Keyword
Kryzys finansowy, Bezrobocie, Kredyt konsumpcyjny, Gospodarka, Społeczeństwo konsumpcyjne
Financial crisis, Unemployment, Consumer credit, Economy, Consumer society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jeszcze do niedawna, wziąwszy pod uwagę parametry ekonomiczne Polski, najwybitniejsi ekonomiści, politycy i publicyści mieli nadzieję, że kraj na tle wstrząsanych kryzysami gospodarek bliższych i dalszych sąsiadów oraz partnerów gospodarczych pozostanie oazą spokoju. Dziś już wiadomo, iż siła globalnego kryzysu pokonała narodowe zabezpieczenia i atakuje również polską gospodarkę. Gospodarkę, której członkostwo oraz funkcjonowanie w ramach struktur unijnych stanowiło istotny czynnik wspierający proces transformacji gospodarczej i społecznej, przyspieszający rozwój i stanowiący źródło szans, których analiza w wymiarze gospodarczym jest domeną badań ekonomicznych. (fragment tekstu)

The entire world economy suffered from the consequences of the turbulence in financial markets In the countries affected by global financial crisis can be a noticed a decline in GDP, domestic demand, consumption, investment and in industrial production. In the first phase of global crisis Polish economy got off lightly through a such big scale of the economic crisis. Unlike the other European countries, Poland still have been characterized with a relatively high economic growth. However, as the recession deepened tendencies in the global economy have weekend. The biggest slowdown of economic activity in Poland was at the beginning of 2009. To lower economic growth contributed all the main categories of expenditure - investment and stock levels. But still Polish economy has managed to keep positive growth rate through relatively large internal market and export opportunities to neighboring countries, high economic aspirations and consumer society. Although high-risk area is at the budget deficit management strategy. Actions in this area ascertaining government and the National Bank of Poland are not tight enough. Moreover, the relatively low rates of registered unemployment are misleading because they do not reflect the actual risks. These are areas that need to be undertaketaken by the country to reduce the negative consequences of the economic slowdown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, NBP, Warszawa, grudzień 2009, s. 33.
 2. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, NBP, Warszawa 2009, s. 35.
 3. Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny - grudzień 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 1.
 4. Departament Rachunków Narodowych GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5207_PLK_HTML.htm
 5. http://www.efi24.com/info?itemId=108 762&id=PL, 14.01.2010.
 6. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych. Grudzień 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 19.
 7. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych. Marzec 2009/Grudzień 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 17-19.
 8. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2009, s. 8-12.
 9. Informacja o sytuacji makroekonomicznej i stanie budżetu państwa w 2009 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2009, s. 6.
 10. Małecki W., Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 201.
 11. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w listopadzie 2009 roku, GUS, Warszawa 23.12.2009, s. 1.
 12. Miklaszewska E., Globalny kryzys finansowy a perspektywy polskiej bankowości: poprawna diagnoza warunkiem skutecznej polityki politycznej, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. nauk. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2009, s. 61.
 13. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 68.
 14. Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2008, s. 7-24.
 15. Opracowanie własne na podstawie biuletynów statystycznych 2008-2009, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2919_PLK_HTML.htm
 16. Petru K., Kto nam pomoże, jeśli nie my sami?, "Gazeta Wyborcza" nr 281 (5890), 01.12.2008.
 17. Plan Stabilności i Rozwoju - wzmocnienie Polski wobec światowego kryzysu finansowego, Rada Ministrów, Warszawa, 30.11.2008, s. 4.
 18. Polityka pieniężna NBP w latach 2004-2009, NBP, Warszawa, grudzień 2009, s. 8.
 19. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009, s. 29-30.
 20. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009, s. 39-42.
 21. Program Konwergencji przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2004 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2004, s. 5.
 22. Program Konwergencji. Aktualizacja 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2008, s. 19.
 23. Raport o stabilności systemu finansowego 2009, NBP, Warszawa 2009, s. 31.
 24. Rybiński K., Bankrut Europa, "Wprost" nr 8, 22.02.2009.
 25. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i województw w I półroczu 2009 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2009, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu