BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluzek Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny
Division of the European Union Countries by Diversity of Factors Creating an Investment Climate
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 652-661, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Klimat inwestycyjny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Investment climate, Foreign investment, Direct investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca wartość rocznego strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i skumulowana wartość zainwestowanego w ten sposób kapitału odgrywają coraz większą rolę w gospodarce światowej. Z biegiem czasu inwestycje te zaczęto postrzegać nie tylko jako transfer kapitału, ale także jako pakiet czynników silnie oddziałujących na zmiany jakościowe w gospodarce. Obecnie praktycznie wszystkie państwa prowadzą aktywną politykę, nastawioną na ich przyciąganie, gdyż tradycyjne przewagi lokalizacyjne w szybko postępującym procesie globalizacji tracą na znaczeniu. Celem artykułu jest przedstawienie czynników tworzących współcześnie klimat inwestycyjny dla zagranicznych inwestorów i próba podziału państw Unii Europejskiej na grupy cechujące się podobnym klimatem inwestycyjnym, z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej.(abstrakt oryginalny)

The increasing value of the annual flows of foreign direct investment and the stock of FDI in the world, are playing a more and more significant role in the global economy. Over the time FDI was seen not only as a transfer of capital, but also as a complex of factors strongly affecting the qualitative changes in the economy. Today, all states conduct an active policy aimed at attracting FDI, because traditional location determinants are losing importance in the rapidly developing process of globalization. This article presents the determinants that create the contemporary investment climate for foreign investors and attempts to divide countries of the European Union into groups characterized by a similar investment climate using multivariate analysis. PN-(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bevan A.A., Estrin S., The determinants of foreign investment into European transition economies, "Journal of Comparative Economics" 2004, no. 32.
 2. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, 10.10.2010.
 3. Olifirowicz M., Wasilik-Dusińska A. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 4. pl.wikipedia.org/Wiki/Pa%C5%84stwa_Europy, 10.10.2010.
 5. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 6. Przybylska K., Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 7, Bochnia 2008.
 7. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2006.
 8. Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 9. World Investment Report 1998, Trends and Determinants, UNCTAD.
 10. www.unctad.org, 10.10.2010.
 11. www.transparency.org, 10.10.2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu