BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buzała Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Silna a półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego - doświadczenia z GPW w Warszawie na podstawie zaleceń analityków
Strong Versus Semi-Strong Capital Market Informational Efficiency Form - Evidence from the Warsaw Stock Exchange Based on Analysts' Recommendations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 97-109, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Efektywność informacji, Rynek kapitałowy, Rekomendacje
Information effectiveness, Capital market, Recommendation
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Minęło już prawie pół wieku, od kiedy Eugene Fama sformułował jedną z najbardziej znanych definicji efektywności informacyjnej rynku kapitałowego. Mianowicie nazwał efektywnym taki rynek, na którym ceny w pełni odzwierciedlają dostępne informacje (Fama 1970). Zatem to szybkość odzwierciedlenia nowej informacji w cenie zadecyduje o formie efektywności (silnej, półsilnej bądź słabej) lub jej braku. W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji formy efektywności informacyjnej GPW w Warszawie na podstawie analizy rekomendacji giełdowych. Metoda badania - Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach akcji specyficznej informacji, jaką jest rekomendacja giełdowa. Taka analiza, w zależności od statusu tej samej informacji, pozwala na stwierdzenie ewentualnego istnienia formy silnej bądź półsilnej. W przypadku rekomendacji udostępnianych wąskiemu gronu adresatów, tj. informacji prywatnej, można wnioskować o formie silnej, natomiast w przypadku upublicznionych zaleceń analityków - o formie półsilnej. Wynik - Okazało się, że warszawski parkiet w krótkim terminie podobnie reagował na rekomendacje udostępnione zarówno w pierwszej dystrybucji, jak i na ich ponowne upublicznienie. Po uwzględnieniu kosztów inwestycji prosta strategia "kup i trzymaj" okazała się ponadprzeciętnie dochodowa tylko dla rekomendacji negatywnych o ratingu obniżonym. Oryginalność/Wartość - Z przeprowadzonych testów wynika, że metoda analizy zdarzeń może być wykorzystywana do sprawdzenia obu analizowanych form efektywności. Ponadto jest to jedno z nielicznych badań, które sprawdziło wartość tej samej informacji w momencie udostępnienia do wąskiego grona inwestorów i jej sukcesywnego upublicznienia w jednym oknie zdarzeń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - It has been almost half a century since Fama formulated one of the most well-known definitions of the capital market informational efficiency. Namely, Fama called 'efficient' a market where prices fully reflect available information (1970). Thus, the speed of the price adjustment to new information determines the form of market efficiency (a strong, semi-strong or weak form) or its lack. The article attempts to empirically verify the form of informational efficiency of the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/Approach - Event study method was used to test the speed of the stock price adjustment to the specific information, i.e. an analysts' recommendation was tested. The mentioned analysis makes it possible to confirm the potential existence of a strong or semi-strong form depending only on the status of the piece of information. In the case of a recommendation made available to a limited number of recipients, i.e. private information, one may prove the existence of a strong form. If the same information is made public, it is possible to state the existence of a semi-strong form. Findings - The research has proved that both: the Warsaw Stock Exchange reaction to the recommendations distribution from the first hand, as well as the reaction to their further public release were similar. With costs consideration basic "buy and hold" strategy appeared to be abnormally profitable only for negative recommendations with decreased rating. Originality/Value - Study carried out has shown that the events studies analysis may be used to test both of the above mentioned forms. Moreover it is one of the few analysis in which same information impact was checked on client dissemination date as well as during public release date in one events window. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber B., Lehavy R., Trueman B. (2010), Ratings Changes, Ratings Levels, and the Predictive Value of Analysts' Recommendations, "Financial Management", vol. 39, nr 2, s. 533-553.
 2. Buzała P. (2012), Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. Implikacje dla efektywności rynku akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, s. 11-20.
 3. Fama E.F. (1965a), The Behavior of Stock-Market Prices, "The Journal of Business", vol. 38, nr 1.
 4. Fama E.F. (1965b), Random Walk in the Stock Prices, "Financial Analyst Journal", vol. 51, nr 1.
 5. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", vol. 25, nr 2, s. 383-417.
 6. Fama E.F. (1991), Efficient Capital Markets: II, "The Journal of Finance", vol. 46, nr 5, s. 1575-1617.
 7. Fama E.F. (1998), Market Efficiency, Long Term Returns and Behavioral Finance, "Journal of Financial Economics", vol. 49, s. 283-306.
 8. Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R. (1969), The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Economic Review", nr 10, s. 1-21.
 9. Green C.T. (2006), The Value of Client Access to Analyst Recommendations, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 41, nr 1, s. 1-24.
 10. Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Kim S.T., Lin J., Slovin M.B. (1997), Market Structure, Informed Trading, and Analyst Recommendations, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 32, nr 4, s. 507-524.
 12. Lloyd-Davies P., Canes M. (1978), Stock Prices and Publication of the Second Hand Information, "The Journal of Business", vol. 51, nr 1, s. 43-56.
 13. Mielcarz P., Podgórski B., Weremczuk P. (2007), Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2006, w: The Problems of Company Value Management, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 181-190.
 14. Podgórski B., Mielcarz P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Urbańczyk, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 533-543.
 15. Potocki T., Świst T. (2012), Empirical Test of Strong Form Efficiency of The Warsaw Stock Exchange: The Analysis of WIG20 Index Shares, "South-Eastern Europe Journal of Economics", vol. 2, s. 155-172.
 16. Womack K.L. (1996), Do Brokerages' Analyst Recommendations Have Investment Value?, "The Journal of Finance", vol. 51, nr 1, s. 137-167.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu