BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudzińska-Baryła Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kopańska-Bródka Donata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michalska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza portfeli narożnych z uwzględnieniem skośności
Analysis of Skewness for Corner Portfolios
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 123-133, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel inwestycyjny, Teoria portfelowa Markowitza, Decyzje inwestycyjne, Rynek kapitałowy
Investment portfolio, Markowitz portfolio theory, Investment decisions, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawowym problemem w procesie wspomagania decyzji inwestycyjnych jest utworzenie najlepszej kombinacji instrumentów finansowych, która spełnia pożądane warunki. Pomimo że model wyboru optymalnego portfela akcji zaproponowany przez Markowitza ma ogromne znaczenie w teorii finansów i praktyce inwestycyjnej, w świetle przyjmowanych założeń jego zasadność jest kwestionowana. Wielu badaczy wskazuje konieczność jego modyfikacji, ponieważ przyjmowany w modelu kompromis pomiędzy zyskiem i ryzykiem jest niewystarczający. W artykule badane są portfele efektywne ze względu na trzy pierwsze momenty rozkładu stopy zwrotu. W omawianym podejściu optymalna alokacja kapitału w instrumenty finansowe zależy dodatkowo od preferencji inwestora odnośnie do skośności rozkładu mierzonej trzecim momentem centralnym. Analizowane są te portfele (dla wybranej populacji akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), których podstawowe charakterystyki rozkładu są zgodne z parametrami portfeli narożnych (corner portfolios) należących do granicy efektywnej otrzymanej na podstawie modelu dwóch parametrów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the process of investment decision support is to create the best combination of financial instruments, which satisfies the desired conditions. Although the model of optimal portfolio selection proposed by Markowitz is of great importance in the theory of finance and investment practice, in the light of assumptions its legitimacy is questioned. Many researchers have indicated the need to modify it, because the assumed trade-off between return and risk is insufficient. We examine effective portfolios by considering the first three moments of the distribution of returns. In this approach, the optimal allocation of capital also depends on the investor's preferences regarding the skewness measured by the third central moment. Such portfolios are analyzed (for selected population of stocks listed on Warsaw Stock Exchange), whose first two moments of the distribution are consistent with the parameters of corner portfolios belonging to the efficient frontier obtained on the basis of the risk-return model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arditti F.D. (1975), Skewness and Investor's Decisions: A Reply, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 10, s. 173-176.
 2. Athayde G., Flores R. (2004), Finding a Maximum Skewness Portfolio - A General Solution to Three-Moments Portfolio Choice, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 28, s. 1335-1352.
 3. Barone-Adesi G. (1985), Arbitrage Equilibrium with Skewed Asset Returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 20, s. 299-313.
 4. Chunhachinda P., Dandapani K., Hamid S., Prakash A.J. (1997), Portfolio Selection and Skewness: Evidence from International Stock Markets, "Journal of Banking and Finance", vol. 21, s. 143-167.
 5. Glawisching M., Seidl I. (2013), Portfolio Optimization with Serially Correlated, Skewed and Fat Tailed Index Returns, "Central European Journal of Operations Research", vol. 21, s. 153-176.
 6. Guidolin M., Timmermann A. (2008), International Asset Allocation under Regime Switching, Skew, and Kurtosis Preferences, "Review of Financial Studies", vol. 21, s. 889-935.
 7. Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 8. Jana P., Roy T.K., Mazumder S.K. (2007), Multi-objective Mean-variance-skewness Model for Portfolio Optimization, "Advanced Modeling and Optimization", vol. 9, s. 181-193.
 9. Kane A. (1982), Skewness Preference and Portfolio Choice, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 17, s. 15-25.
 10. Kemalbay G., Özkut C.M., Franko C. (2011), Portfolio Selection with Higher Moments: A Polynomial Goal Programming Approach to ISE-30 Index, "Ekonometri ve İstatistik Sayı", 13, s. 41-61.
 11. Kim W.Ch., Fabozzi F.J., Cheridito P., Fox Ch. (2014), Controlling Portfolio Skewness and Kurtosis Without Directly Optimizing Third and Fourth Moments, "Economic Letters", vol. 122, s. 154-158.
 12. Konno H., Shirakawa H., Yamazaki H. (1993), A Mean-absolute Deviation-skewness Portfolio Optimization Model, "Annals of Operations Research", vol. 45, s. 205-220.
 13. Kopańska-Bródka D. (red.) (2004), Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Lai T. (1991), Portfolio Selection with Skewness: A Multi-Objective Approach, "Review of Quantitative Finance and Accounting", vol. 1, s. 293-305.
 15. Li X., Qin Z., Kar S. (2010), Mean-variance-skewness Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns, "European Journal of Operational Research", vol. 202, s. 239-247.
 16. Malevergne Y., Sornette D. (2005), Higher-Moment Portfolio Theory, "Journal of Portfolio Management", vol. 31, s. 49-55.
 17. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "Journal of Finance", vol. 7, s. 77-91.
 18. Prakash A.J., Chang C., Pactwa T. (2003), Selecting a Portfolio with Skewness: Recent Evidence from US, European, and Latin American Equity Markets, "Journal of Banking and Finance", vol. 27, s. 1375-1390.
 19. Proelss J., Schweizer D. (2014), Polynomial Goal Programming and the Implicit Higher Moment Preferences of US Institutional Investors in Hedge Funds, "Financial Markets and Portfolio Management", vol. 28, s. 1-28.
 20. Samuelson P. (1970), Efficient Portfolio Selection for Pareto-Levy Instruments, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 2, s. 107-122.
 21. Scott R.C., Horvath P.A. (1980), On the Direction of Preference for Moments of Higher Order Than the Variance, "Journal of Finance", vol. 35, s. 915-919.
 22. Sharpe W.F. (2000), Macro-Investment Analysis: Optimization. The Critical Line Method, web.stanford. edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm (3.08.2014).
 23. Simonson D. (1972), The Speculative Behavior of Mutual Funds, "Journal of Finance", vol. 27, s. 381-391.
 24. Xiong J.X., Idzorek T.M. (2011), The Impact of Skewness and Fat Tails on the Asset Allocation Decision, "Financial Analysts Journal", vol. 67, s. 23-35.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu