BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska)
Title
Zmiany efektywności gospodarki polskiej w latach 1989-2011
Changes of Efficiency of the Polish Economy During the Period of 1989-2011
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 303-315, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Efektywność, Przekształcenia systemowe, Wzrost gospodarczy
Effectiveness, Systemic transformation, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono główne kryteria oceny efektywności systemów ekonomicznych, tj. wzrostu produktu per capita, wzrostu zrównoważonego, stabilności wzrostu, efektywności oraz równości społecznej (szans). W ramach analizy empirycznej przeprowadzono ocenę tych kryteriów dla gospodarki polskiej w okresie po transformacji systemowej w 1989 r. (abstrakt oryginalny)

The study outlines the main criteria of estimation of economic systems efficiency such as: GDP per capita, sustainable growth, growth stability, efficiency and social equality. In the empirical analysis these criteria were estimated for Polish economy after the 1989 systemic transformations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Fields G.S., Distribution and development: A summary of the evidence for the developing Word, Cornell University, September 1999.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Część IV: Roczne mierniki gospodarcze - Ludność, http://www.stat.gov.pl, 10.03.2011.
 3. Kosztowniak A., Dysproporcje rozwojowe w krajach funkcjonujących w różnych modelach systemu gospodarczego, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, Sopot 2010.
 4. Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005.
 5. Kuznets S., Economic growth and income inequality, "American Economic Review" 1995, nr 1, vol. XLV.
 6. OECD Economic Outlook 88, OECD, November 2010.
 7. OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org, 10.03.2011.
 8. Stewart F., Income Distribution and Development, QEH Working Paper Series - QEHWPS37, Working Paper, no. 37, March 2000.
 9. Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 10. Ward B.J., Deren, The Economics of Project Analysis, EDI (World Bank), Washington 1993.
 11. Wojtyna A., Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 600, Kraków 2002.
 12. World Development Indicators 2001, The World Bank, Washington DC 2001.
 13. World Development Indicators 2010, World Bank 2010, http://data.worldbank.org/indicator, 10.03.2011.
 14. World Development Report 2000/2001, World Bank, Washington DC 2001.
 15. World Development Report 2010, World Bank, Washington DC 2010.
 16. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu