BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Aktywność innowacyjna jako źródło kreatywnej destrukcji - analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przemysłu przetwórczego
Innovation Activity as a Source of Creative Destruction - Empirical Analysis for Branches of Polish Processing Industry
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 326-338, tab., bibliogr. 39 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Innowacje
Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wyniki badania empirycznego, którego celem była weryfikacja postulowanego przez J.A. Schumpetera związku między innowacjami a kreatywną destrukcją. Badanie przeprowadzono dla branż polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1997-2008. Przyjęto, że poziom stosowanej w branżach technologii determinuje rodzaj aktywności innowacyjnej, a tym samym charakter analizowanego związku. Zgodnie z przyjętą koncepcją, branże polskiego przemysłu przetwórczego podzielono na sektor wysokiej i sektor niskiej techniki. Jako pośrednią miarę innowacji zastosowano wskaźnik nakładów na działalność innowacyjną, a do oszacowania kreatywnej destrukcji wykorzystano metodę ewometrii, która umożliwia dekompozycję twórczego niszczenia na efekt selekcji (destrukcję) i efekt innowacji (kreację). (abstrakt oryginalny)

The aim of our study is an empirical investigation of the relationship between innovations and creative destruction. The research was conducted for branches of Polish processing industry between 1997 and 2008. We made an assumption that the level of technology determined both the character of innovation activity and the character of analyzed relationship. Therefore the branches of Polish processing industry were classified into two sectors: of high and low technology level. As the measure of innovations we used the indicator of expenditures on innovation activities. To quantify creative destruction we used the so called evometrics, which allows for the decomposition of creative destruction into two effects: innovation effect (creation) and selection effect (destruction). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Audretsch D.B., Innovation and Size at the Firm Level, "Southern Economic Journal" 1991, vol. 57, nr 3.
 2. Acs Z.J., Audretsch D.B., Innovation, Market Structure, and Firm Size, "Review of Economics and Statistics" 1987, vol. LXIX, nr 4.
 3. Andersen E.S., Population Thinking, Price's Equation and the Analysis of Economic Evolution, "Evolutionary and Institutional Economics Review" 2004, vol. 1, nr 1.
 4. Andersen E.S., Evometrics: Quantitative Evolutionary Analysis from Schumpeter to Price and Beyond, Kyoto University, Center for Advanced Economic Analysis, Discussion Paper no. 019, 2004.
 5. Aw B.Y., Chen X., Roberts M.J., Firm-Level Evidence on Productivity Differentials and Turnover in Taiwanese Manufacturing, "Journal of Development Economics" 2001, vol. 66, nr 1.
 6. Baldwin J.R., Hanel P., Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy. Canadian Industry and International Implications, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 7. Davidson R., MacKinnon J.G., Foundations of Econometrics, Oxford Press, London 1999.
 8. Davis S.J., Haltiwanger J., Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, nr 3.
 9. Freeman C., Soete L., The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Cambridge 1997.
 10. Geweke J., Inference and Causality in Economic Time Series Model, [w:] Handbook of Econometrics, vol. 2, red. Z. Griliches, M.D. Intriligator, North-Holland, Amsterdam 1984.
 11. Hughes A., Innovation and Business Performance: Small Entrepreneurial Firms in the UK and the EU, "New Economy" 2001, vol. 8, nr 3.
 12. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 13. Kozłowska A., Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 14. Kozłowska A., Szczepkowska-Flis A., Działalność innowacyjna i zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 15. Maddala G.S., Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992.
 16. Malerba F., Orsenigo L., Technological Entry, Exit and Survival: An Empirical Analysis of Patent Data, "Research Policy" 1999, vol. 28.
 17. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004.
 18. Nordhaus W.D., Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement, "Cowles Foundation Discussion Paper" 2004, nr 1457.
 19. Nyström K., Patterns and Determinants of Entry and Exit in Industrial Sectors in Sweden, "Journal of International Entrepreneurship" 2007, vol. 5, nr 3-4.
 20. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1998, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999.
 21. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2000.
 22. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.
 23. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
 24. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 25. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 26. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 27. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 28. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 29. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 30. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 31. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 32. Savin N.E., White K.J., The Durbin-Watson Test for Serial Correlation with Extreme Sample Sizes or Many Regressors, "Econometrica" 1977, vol. 45, nr 8.
 33. Schumpeter J.A., Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York, London 1939.
 34. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 35. Simonson G.R., Missiles and Creative Destruction in the American Aircraft Industry, 1956-1961, "Business History Review" 1964, vol. 38, nr 3.
 36. Tripsas M., Unraveling the Process of Creative Destruction: Complementary Assets and IncumbentSurvival in the Typesetter Industry, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, Summer 1997, Special Issue.
 37. Wagner-Döbler R., Resher's Principle of Decreasing Marginal Returns of Scientific Research, "Scientometrics" 2001, vol. 50, nr 3.
 38. Wooldridge J.M., Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-Western Educational Publishing, Cincinnati 2002.
 39. www.securities.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu