BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Teorie ekonomiczne przyczyn kryzysów finansowych
Economic Theories Clarifying the Causes of Financial Crises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 353-361, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kryzys finansowy, Teoria ekonomii
Financial crisis, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ostatni kryzys finansowy wykazał słabości ekonomii jako dyscypliny naukowej. Większość ekonomistów nie przewidziała wybuchu kryzysu, była wręcz zaskoczona, że do niego doszło. Wśród teorii ekonomicznych, które w największym stopniu wyjaśniały przyczyny kryzysów finansowych, znajdowały się teoria H. Minsky'ego oraz teorie szkoły austriackiej i szkoły behawioralnej. Żadna z nich nie była w stanie przewidzieć wybuchu kryzysu finansowego, co jest podstawową słabością teorii ekonomicznych zajmujących się finansami międzynarodowymi. (abstrakt oryginalny)

The last financial crisis showed the weaknesses of economics as a scientific discipline. The majority of economists not only did not predict the outbreak of the crisis, but, on the contrary, they were surprised at the fact. Amongst the economic theories which in the large degree explained the causes of financial crises were the theory by H. Minski, the theories of the Austrian and the behavioral schools. None these theories however was able to predict the moment of outbreak of the financial crisis, which is a basic weakness of economic theories dealing with the international finances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banasiak K., Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego, "Acta Scientiarum Polonorum", Oeconomia 2010, nr 9(2).
 2. Kaczmarczyk H., Szkoła austriacka w ekonomii i naukach społecznych, http://www.webportals.wortale.net/52-Szkola-Austriacka-w-ekonomii-i-naukach-spolecznych.html.
 3. Koryś P., Kryzys gospodarczy, ekonomia i wolny rynek. Doświadczenie historyczne, stan obecny i prognozy na przyszłość, [w:] Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym, red. J. Kloczkowski, J. Price, Ośrodek Myśli Politycznej, Center for European Renewal, Kraków 2010.
 4. Liberska B. (red.), Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 5. Matysek-Jedrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt" 2008, nr 1.
 6. Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, London 1986.
 7. Monkiewicz M., Globalny kryzys finansowy - przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, nr 5(2).
 8. Nawrot W., Załamanie rynków papierów wartościowych na tle globalnego kryzysu finansowego, eFinanse, Finansowy Kwartalnik Internetowy2009, nr 3.
 9. Rybiński K., Globalizacja a rynki finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2008.
 11. Shefrin H., Statman M, Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2000, vol. 35, no. 2.
 12. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40(4).
 13. Tempelman J. H., Austrian Business Cycle Theory and the Global Financial Crisis: Confessions of a Mainstream Economist, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2010, vol. 13, no 1.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu