BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Zasoby kapitału ludzkiego w regionach peryferyjnych
Human Capital Resources in Peripheral Regions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 376-388, tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kapitał ludzki
Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Występowanie znacznych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Polski prowadzi do wyodrębnienia w strukturze przestrzennej regionów centralnych i regionów peryferyjnych. Mimo podejmowanych działań mających na celu niwelowanie nierówności społeczno-ekonomicznych, zróżnicowania międzyregionalne w Polsce nie zmniejszają się. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wśród czynników, które determinują rozwój regionów, istotną rolę odgrywa kapitał ludzki. W artykule zaprezentowano zasoby kapitału ludzkiego w regionach opóźnionych w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz podjęto rozważania na temat, czy kapitał ludzki regionów peryferyjnych w Polsce może stać się sprawczym czynnikiem ożywienia gospodarczego tych obszarów. (abstrakt oryginalny)

The occurrence of substantial disparities in the level of socio-economic development of particular Polish regions leads to the extraction of central and peripheral regions in the spatial structure. Despite measures aimed at eliminating socio-economic inequalities, interregional differences in Poland are not decreasing. The literature emphasizes that among the factors that determine the development of the region an important role is played by human capital. The article presents human capital resources in peripheral regions and elaborates whether the human capital in peripheral regions in Poland can be a causative factor of economic recovery there. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 4. Czyż T., Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 5. Domański S.R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa 1998.
 6. Fitz-Enc J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Gąsior-Niemiec A., Polskie regiony (1999-2009) - studium z perspektywy socjologii pragmatycznej, Rzeszów - Warszawa 2009.
 8. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000.
 9. Gorzelak G., Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Euroreg), Warszawa 2007.
 10. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 11. Grosse T.G., Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1.
 12. Kożuch B., Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 13. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 14. Meyer H., Humankapitalabschreibung und Arbeitlosigkeit, Deutscher Universitats Verlag, Wiesbaden 1999.
 15. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 16. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 17. Portrety polskich regionów, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 18. Regiony Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 19. Rocznik Demograficzny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 21. Rocznik Statystyczny Województw 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 22. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 23. Sagan I. , Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Euroreg), Warszawa 2007.
 24. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 25. Strategia Rozwoju Polski Wschodniej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 30 grudnia 2008 r.
 26. Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 27. Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu