BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z czołówki rynkowej
Efficiency of the Market Top-Five Public Pension Societies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 782-792, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Emerytury
Pension fund companies, Pensions
Note
streszcz., summ.
Company
Commercial Union, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
, , ,
Abstract
Na przykładzie pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z rynkowej czołówki autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznawczych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi były obliczenie wskaźnika ROE oraz metoda NPV, wzbogacona obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w przypadku wskaźnika ROE cztery analizowane przedsiębiorstwa (CU, ING, PZU oraz AIG) wykazują bardzo wysoką efektywność działania w ostatnich latach - w 2008 r. na poziomie około 50% dla CU oraz ING, a powyżej 30% dla AIG oraz PZU, AXA zaś uzyskał w 2008 r. wartość ROE około -5%. W długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe oceny na poziomie ponad 26% uzyskuje projekt ING, najniższe zaś (0,81%) projekt AXA. Projekt realizowany przez CU uzyskał najbardziej korzystną ocenę w perspektywie bieżącej działalności, a projekt realizowany przez ING w perspektywie właścicielskiej. W obydwu perspektywach najgorsze wyniki uzyskał projekt AXA.(abstrakt oryginalny)

On the base of the top-five public pension societies the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and of the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that in the case of ROE indicator four analysed companies (CU, ING, PZU and AIG) revealed in the last years very high efficiency - in 2008 on the level about 50% for CU and ING, and over 30% for AIG and PZU, and only AXA revealed in 2008 ROE value -5%. In the long-term owners perspective, measured by IRR, there is a great diversity between analysed projects. The highest marks on the level of over 26% were received by ING project, and the worst by AXA project (0.81%). CU project received the best mark in present perspective and ING project in the long-term owners perspective. In both perspectives, the worst effects were received by AXA project.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  2. http://stooq.pl/q/d/?s=wig (pobrano 20.11.2009).
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  5. Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004 nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu