BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (Uniwersytet w Białymstoku), Kilon Jarosław (Politechnika Białostocka)
Title
Nie(efektywność) informacyjna giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce
Iformational (In)Efficiency of the Polish Futures Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 193-204, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Poziom cen, Kontrakty terminowe, Efektywność informacji, Kontrakty futures
Price level, Fixed-period contracts, Information effectiveness, Futures contracts
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Poziom cen instrumentów finansowych notowanych na rynkach kapitałowych jest pośrednim lub bezpośrednim odzwierciedleniem wielu złożonych zjawisk gospodarczych. Weryfikacja słabej formy hipotezy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego zmierza do stwierdzenia, że stosowanie strategii inwestycyjnych bazujących na znajomości przeszłych cen instrumentów finansowych nie pozwala uzyskiwać ponadprzeciętnych zysków. Celem niniejszego opracowania jest stwierdzenie, czy (i w jakim zakresie) hipoteza ta może być uznana za prawdziwą w odniesieniu do giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce. Metodologia badania - Badaniem zostały objęte indeksowe oraz walutowe kontrakty futures notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2014. Wykorzystując szeregi czasowe dziennych notowań kontraktów, stworzono kontynuacyjne szeregi notowań, dla których przeprowadzono testy modelu błądzenia losowego (testy serii, testy autokorelacji oraz testy na obecność pierwiastków jednostkowych). Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu GRETL. Wynik - Przeprowadzone badania nie upoważniają do jednoznacznego odrzucenia hipotezy o efektywności informacyjnej rynku kontraktów terminowych GPW w formie słabej. Uzyskane wyniki badań pozostają w zgodzie z wnioskami płynącymi z innych opracowań, w których zidentyfikowano pewne przypadki nieefektywności informacyjnej GPW, zwłaszcza w odniesieniu do segmentu spółek małych i średnich. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku kapitałowego. Bezpośrednią implikacją przeprowadzonych badań jest przypuszczenie, że na rynku kontraktów terminowych GPW z sukcesem mogą być stosowane aktywne strategie inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The prices of financial instruments traded on capital markets is an indirect or a direct reflection of a number of complex economic phenomena. Verification of the weak form of the efficient-market hypothesis (EMH) is mostly based on the assumption that the use of investment strategies based on the knowledge of past prices of financial instruments does not guarantee higher than average rates of returns. The aim of this study is to determine whether (and to what extent) the efficient-market hypothesis can be considered true in relation to the futures contracts listed on Warsaw Stock Exchange stock. Findings - The results presented in that paper do not permit an unequivocal rejection of the weak form of hypothesis of informational efficiency of the futures market of Warsaw Stock Exchange. The obtained results are consistent with the conclusions of other studies, which identified some cases of WSE informational inefficiency, particularly in relation to the small and medium-sized companies. Originality/Value - The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The direct implication of the paper is the assumption that the active investment strategies can be used successfully for some futures contracts traded on WSE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey.
 2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", vol. 25, s. 383-417.
 4. Fama E.F. (1991), Efficient Capital Markets: II, "Journal of Finance", vol. 46, s. 1576-1577.
 5. Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 6. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jajuga (red.) (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 8. Milo W. (2003), Wybór portfela inwestycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 9. Szyszka A. (2003), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 11. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2008), Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 9, Szczecin, s. 155-165.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu