BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Jerzy (University of Lodz), Mataśka Kamila (University of Lodz)
Title
Partnership with the Private Sector as a Local Development Leverage
Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik rozwoju lokalnego
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 813-821, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat wpływu partnerstwa publiczno--prywatnego na rozwój lokalny. Oprócz modelu zarządzania publicznego przy współudziale sektora prywatnego przedstawiono również uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego. W ostatniej części artykułu dokonano oceny wpływy zastosowania ppp w rozwoju lokalnym.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the influence of public-private partnership on local development. Aside from the model of public management with the participation of the private sector, the determinants and factors of local development are also presented. The closing part evaluates PPP in local development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady i procedury, [in:] R. Brol (red.), Za-rządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, AE, Wrocław 1998.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2006.
 3. Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, Directorate-General Regional Policy, March 2003.
 4. Ireisat J.E., The new public management and reform, [in:] K.T. Liou (red.), Handbook of Public Management Practice and Reform, Marcel Dekker, New York-Basel 2001.
 5. Kosiedowski W. (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2005.
 6. Kulawik J., Instrumenty i systemy finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3.
 7. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Wrocław 2004.
 8. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [in:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 9. Zalewski A., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, [in:] Z. Dziembowski (red.), Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 10. Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [in:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 11. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [in:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 12. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu