BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe'a
The Study of the Stability of Investment Funds Results Using the Measures of Effectiveness Based on the Sharpe's Factor
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 221-231, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Mierniki efektywności, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Investment funds, Financial investment, Effectiveness indicators, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ..
Abstract
Lokowanie aktywów w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinno być przedsięwzięciem długoterminowym, dlatego podstawowym problemem, przed jakim stoją klienci funduszy, jest wybór takiego podmiotu, który w długim terminie osiąga zadawalające wyniki inwestycyjne. Wiele dotychczasowych badań pokazuje, że wśród funduszy akcyjnych nie istnieją długoterminowi liderzy. Tworzone rankingi zależą od przyjętych miar efektywności, ale wspomniany brak długoterminowych liderów wydaje się cechą niezależną od przyjętych wskaźników. Aby dopełnić dotychczasowe badania autorów, podjęto próbę zbadania stabilności wyników inwestycyjnych funduszy akcyjnych przy wykorzystaniu miar opartych na współczynniku Sharpe'a. Wykorzystano wskaźniki: Calmara, Omega, UPR, Sortino, Information Ratio i Sharpe'a-Izraelsena. Okres badań, lata 2004-2013, podzielono na podokresy dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz pięcioletnie i w każdym z nich utworzono rankingi funduszy. Stabilność wyników zbadano, obliczając współczynnik korelacji rangowej Spearmana dla podokresów o ustalonej długości. (abstrakt oryginalny)

The location of the assets in the units of participation in the open-end mutual funds should be a long-term project. Therefore, the basic problem facing the clients of the mutual funds is the choice of the entity which in the long term would achieve satisfactory investment results. Many previous studies show that there are no long-term leaders among the equity mutual funds. The ratings, which have been created so far, depend on the adopted measures of effectiveness, but the stated lack of leaders seems to be an independent feature in relation to the adopted indicators. In order to fulfil the previous research of the authors, an attempt was made to examine the stability of the results of equity funds using the measures based on the Sharpe's factor. Calmar, Omega, UPR, Sortino, Information Ratio and Sharpe-Izreaelsen's indicators were used in the research. The years 2004-2013, during which the study was carried out, were divided into two-year, three-year, four-year and five-year subperiods, and in each of these the ratings of the investment funds were created. The stability of the results was measured by counting the Spearman's rank correlation coefficient for the above given terms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański Cz. (2011), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, PWE, Warszawa.
  2. Israelsen C.L. (2005), A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio, "Journal of Asset Management", vol. 5(6).
  3. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2008), Losowość wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, w: Matematyczne aspekty ekonomii: ryzyko, reasekuracja, równowaga, red. W. Kulpa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 61-74.
  4. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2013a), The comparison of rankings created for open-end equity mutual funds with application of different effectiveness measures, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIV, Warszawa, vol. 14, nr 1, s. 201-211.
  5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2013b), Dostosowywanie polityki inwestycyjnej FIO do zmiennej koniunktury rynkowej w latach 2003-2010, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn, s. 105-115.
  6. Luszniewicz A., Słaby T. (2003), Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Pedersen C.S., Rudholm-Alfvin T. (2003), Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure, "Journal of Asset Management", vol. 4(3), s. 152-172.
  8. Shadwick W., Keating C., (2002), A universal performance measure, "Journal of Performance Measurement", vol. 6(3) s. 59-84.
  9. Sortino F., Price L. (1994), Performance Measurement in a Downside Risk Framework, "Journal of Investing", vol. 3(3), s. 59-64.
  10. Sortino F., Van der Meer R., Plantinga A. (1999), The Upside Potential Ratio, "Journal of Performance Measurement", vol. 4(1), s. 10-15.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu