BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wiśniewski Tomasz (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Title
Dywersyfikacja portfeli otwartych funduszy emerytalnych - kaprys czy konieczność?
Diversification of Portfolios of Pension Funds - Vagary or Necessity?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 245-255, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny, Fundusze emerytalne, Reforma systemu emerytalnego
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes, Pension funds, Pension system reform
Note
streszcz., summ..
Abstract
We wrześniu 2013 roku ogłoszono propozycje zmian w polskim systemie emerytalnym obejmujące m.in. zmiany w zasadach funkcjonowania OFE, w tym umorzenie w całości aktywów OFE ulokowanych w instrumentach dłużnych Skarbu Państwa i przeniesienie tych aktywów do ZUS-u w formie zapisów na indywidualnych subkontach przyszłych emerytów. Zmiany te następnie uchwalono. Celem niniejszego badania jest projekcja skutków tej zmiany w zakresie ograniczeń katalogu instrumentów inwestycyjnych dostępnych OFE, a w szczególności zapowiadanego zakazu inwestowania funduszy w wolne od ryzyka papiery dłużne Skarbu Państwa (lub przez Skarb Państwa gwarantowane) i w konsekwencji wpływu proporcji zaangażowania aktywów OFE w instrumenty udziałowe i dozwolone instrumenty dłużne. (abstrakt oryginalny)

In September 2013 the proposals of changes in the Polish pension system was announced. Among others, changes in the functioning of the open pension funds (OFE) was introduced, including - redemption of pension fund assets, invested in State Treasury debt and the transfer of these assets to Social Security (ZUS) in the dematerialized form of subscriptions for individual subaccounts of future retirees. These changes were then adopted. The aim of this study is the projection of the effects of implemented changes, i.e. effects of restrictions in the catalogue of investment instruments available for OFE, in particular - the effect of announced ban on investing in risk-free Treasury securities (or guaranteed by the Treasury), and consequently - the impact of proportion of equity and permitted debt instruments in the pension fund portfolios. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AFE (2013), Aktywa funduszy emerytalnych - marzec 2013, 22.04.2013, www.emerytury.wp.pl/ kat,11691,title,Aktywa-funduszy-emerytalnych-marzec-2013,wid,15516341,wiadomosc_ raport. html?ticaid=11092c (31.08.2014).
 2. IZFA (2013), Aktywa Funduszy Inwestycyjnych - marzec 2013, Wspólny raport Analiz Online oraz IZFA, 8.03.2013, www.izfa.pl/files_user/rap_mies/2013-04-11_fi_aktywa_korekta.pdf (31.08.2014).
 3. Bilefsky D., Żurawik M. (2013), Polish Plan on Pensions Arouses Sharp Criticism, "The New York Times", October, 9, 2013, www.nytimes.com/2013/10/10/business/international/polish-plan-onpensions-arouses-sharpcriticism.html?_r=0 (31.08.2014).
 4. Dziennik.pl (2009), Zarządzający OFE dostali 10 miliardów, Dziennik.pl 3.03.2009, www.gospodarka.dziennik.pl/ news/artykuly/159694,zarzadzajacy-ofe-dostali-10-miliardow.html. (31.08.2014).
 5. Forbes (2012), Emerytura kapitałowa 2011? 94 zł miesięcznie, Forbes.pl, 28.03.2012, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/ wydarzenia/emerytura-kapitalowa-2011--94-zl-miesiecznie,25588,1 (31.08.2014).
 6. Góra M. (2001), Koszty, oszczędności oraz efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem nowego system emerytalnego, "Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 57, s. 7-36.
 7. Góra M., Rutkowski M. (2000), The quest for pension reform: Poland's security through diversity, William Davidson Institute Working Papers Series 286, William Davidson Institute at the University of Michigan, www.deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/39670/wp286.pdf?sequence=3 (31.08.2014).
 8. GPW (2014), Podstawowe statystyki, www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja (31.08.2014).
 9. Hagemejer J., Makarski K., Tyrowicz J. (2013), Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers No. 26/2013(111), Warsaw.
 10. Hausmer J. (2002), Poland Security through Diversity, w: M. Feldstein, H. Siebert (ed.), Social Security Pension Reform in Europe University of Chicago Press, www.nber.org/chap ters/c10678.pdf, s. 349-364 (31.08.2014).
 11. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasik A. (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych.
 12. Analiza istniejących rozwiązań i propozycja zmian, KNUiFE, www.knuife.gov.pl (31.08.2014).
 13. Komisja Europejska (2010), Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, Bruksela, 7.07.2010, KOM(2010)365, wersja ostateczna.
 14. Marcinkiewicz E. (2011), Zmiana zasad dystrybucji składki emerytalnej a znaczenie OFE na rynku finansowym, "Polityka Społeczna. Numer Specjalny", s. 16-19.
 15. Marczuk B. (2009), Zyski PTE zagrażają systemowi emerytalnemu, "Gazeta Prawna", www.biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/261933,zyski_pte_zagrażają_systemowi_emerytalnemu. ht ml (3.03.2009).
 16. NBP (2012), Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, www.nbp.pl /publikacje/operacje_or/2012/raport2012.pdf (31.08.2014).
 17. Pelc P. (2010), Polish Pension Reform - Lost Decade?,www.pawelpelc.pl/index.php?display5 &artykul=167 (31.08.2014).
 18. Prezydent (2013), Prezydent podpisał ustawę o OFE, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, www.serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/767476,prezydent-podpisal-ustawe-o-ofe-ale-skierowal-ja-dotrybunalu-konstytucyjnego.html (31.08.2014).
 19. Rozłucki W. (2001), Znaczenie funduszy emerytalnych dla rozwoju Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,"Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 57, s. 37-41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu