BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matras-Bolibok Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Regional Disparities in the Development of Information Society in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 450-460, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Technologie teleinformatyczne, Region
Information society, Information and communication technologies, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje z zakresu technologii teleinformatycznych przyczyniły się do diametralnej zmiany sposobu życia i gospodarowania, doprowadzając do wykształcenia się nowego typu społeczeństwa w skali światowej - społeczeństwa informacyjnego. W społeczeństwie tym umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania i transferu informacji, związana z dostępem do technologii teleinformatycznych, staje się główną determinantą rozwoju. W artykule dokonano analizy poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w układzie regionalnym w 2009 r., na podstawie występowania i wykorzystywania technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Skonstruowano syntetyczny wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na którego podstawie dokonano oceny zróżnicowania polskich województw. (abstrakt oryginalny)

ICT innovations have contributed to revolutionary changes in the ways of life and economy, leading to the emerging of a new type of society on the global scale - the information society. In this society, the ability of gaining, storing, using and transferring information, connected with the access to ICT technologies, becomes a key determinant of its development. The paper shows the results of the analysis of the development of information society in Polish regions in 2009, based on the existence and use of ICT technologies in enterprises and households. There was constructed a synthetic measure of development of information society, on the basis of which the evaluation of regional disparities in Poland was conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bell D., Communication Technology: For Better or for Worse?, [w:] The Information Society. Economic, social & structural issues, red. J.L. Salavaggio, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 1989.
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 4. Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 5. Gawrycki M.F., Społeczne aspekty rewolucji informatycznej, [w:] Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWN, Warszawa 2010, s. 568.
 6. Kaczmarek T.T., Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Difin, Warszawa 2007.
 7. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 1.06.2005 "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", COM(2005) 229 końcowy, Bruksela 2005.
 8. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 10. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 11. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu