BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocka Dorota Maria
Title
Polityka konkurencji Wspólnot Europejskich
Competition Policy of the European Communities
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 219-233, tab.
Keyword
Polityka konkurencji, Usługi publiczne, Wspólny rynek europejski
Competition policy, Public services, Single European market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wolny, a więc nieograniczający konkurencji rynek jest przesłanką osiągania wysokiej efektywności z alokacji zasobów, a także wysokiego poziomu konkurencyjności produktów czy przedsiębiorstw. Stąd podstawową polityką Wspólnot Europejskich jest polityka konkurencji. Celem artykułu jest analiza istoty polityki konkurencji w procesie pogłębiania współzależności gospodarczej i politycznej państw członkowskich oraz w postępującej internacjonalizacji życia gospodarczego. (fragment tekstu)

Free, market competition is a prerequisite for achieving high efficiency inthe allocation of resources and a high level of competitiveness of products andcompanies. That's why the basic policy of the European Union isthe competition policy. The basic principle of the internal market is to provide an identical "playing field" for economic competition throughout the European Communities. Effective competition policy supports economic efficiency, contributes to broadening, deepening and liberalization of relations with third countries. Development of competition policy can't be reduced only to the application of competition law. The efficacy of the laws that protect competition depends on the cohesive, pro-competitive economic policies. Monopolized markets create the conditions for use by the company possessed market power. From this point of view, it's vital to the economies of de-monopolisation by removing or reducing barriers to entry in product and geographic markets, liberalization of foreign economic cooperation and the restructuring of state enterprises and the creation of new private enterprises. Along with the progress of European integration and the changing conditions in which markets function, widened the scope of competition policy in relation to that provided in the founding treaties. Bring the assumptions of the single European market in the 27 countries of Europe into force is further tightening the economic ties between them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Routledge, London 1962, s. 1-5.
 2. Baldwin R. E., Francois J. F., Portes R., The costs and benefits of eastern enlargement: the impact on the EU and Central Europe, "Economic Policy" Nr 24, 1997, s. 12.
 3. Commision Notice on agreements of minor importance chich do not appreciably restrict competition under Article 81 (1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis), OJ EC, 2001/C 368/07.
 4. Commision Notice on the definition of revelant market for the purposes of Community competition law, OJ EC C 372, 09.12.1997.
 5. Council Regulation (EC) Nr 1/2003 of 16th December 2002 on the implementation of the rulet on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ EC L 1, 04.01.2003.
 6. Council Regulation (EEC) Nr 4064 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings, OJ EC L 395, 30.12.1989.
 7. Directive 2003/54/EC of The European Parliament of the Council concerning common rules for the internal market in electricity and repealing directive 96/92/EC (OJ L 176/37), OJ EC, 26.06.2003.
 8. Directive 2003/55/EC of The European Parliament of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing directive 98/30/EC (OJ L 204), OJ EC, 15.07.2003.
 9. Dyrektywa KE 96/19/WE z 13.03.1996 r. nowelizująca dyrektywę 90/388/EWG ws. Wdrożenia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (OJ L 74/96), http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/AFB666 249 946D6FCC1256E7B0048B731/$file/nppc2001_19.pdf
 10. DzU 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.
 11. DzU 2000 nr 122 poz. 139 z późn. zm.
 12. DzU 2002 nr 141 poz. 1177.
 13. European Commision, Vademecum Community Rules on State Aid, 15.02.2007.
 14. External and intra - European Union Trade, Eurostat 2009, s. 25.
 15. Jakob T., Central and East Countrie's Approximation in the Competition Field: If Why and How?, Edward Elgar Publishing, Northampton 1998, s. 41-42.
 16. Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka S., Znaczenie ugrupowań integracyjnych w gospodarce światowej w latach 90-tych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, s. 9, tab. 1.
 17. Key Lisbon figures: State and Volume, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html
 18. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 48-59.
 19. Komentarz do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich postanowieniami członkowskimi z drugiej strony z dnia 16 grudnia 1991, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994, s. 169.
 20. Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Difin, Warszawa 2009, s. 77.
 21. Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (DzU C 167, 02.07.2008), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:255:0051:0057: PL:PDF
 22. Piontek E., Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 208.
 23. Report from the Commission, State Aid Scoreboard - Spring 2008, Update COM (2008) 304 final, Brussels 2008, s. 27.
 24. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4087/88 z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 TEWG do porozumień franchisingowych, DzU WE L nr 359, 28.12.1988, s. 46-52.
 25. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 556/89 z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień licencyjnych dotyczących korzystania z know-how, DzUWE L nr 61, 04.03.1989, s. 1-13.
 26. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/96 z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 TWE do pewnych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii (tekst ma znaczenie dla EOG), DzU WE L 31, 09.02.1996, s. 2-13.
 27. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2659/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o badaniach i rozwoju, http://uokik.gov.pl/.../Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kudjAvMTY3LzEvM
 28. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, http://uokik.gov.pl/.../Z2Z4L3Vva2lrL3-BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kudjAvMTY3LzEvM
 29. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (DzU L 171, 01.07.2008), http://www.firmainfo.pl/index.php?id=1074.
 30. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/95 z dnia 17 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2349/84 z dnia 23 lipca 1984 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień dotyczących licencji na korzystanie z patentów, http:/?eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=mt&ihmlang=mt&lng1=mt,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=207238: cs&page=
 31. Rozporządzenie Rady (EWG) 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających swej siedziby w tym państwie, DzU WE L 279, 12.11.1993 r., s. 1-16.
 32. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1310/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21.12.1989 r. w sprawie kontroli koncentracji między przedsiębiorstwami, Bruksela 1997, http://eulex.parp.gov.pl
 33. Rozporządzenie Rady 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie określenia procedur stosowania zasad konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego (zmienione rozporządzeniami Rady 1284/91 i 2410/92), http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/a50f2d318bc65d9dc1256e7a003922ed/39ecf2f8d8f65d4ec1256e7b0048afbe?OpenDocument
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu