BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Struktura finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur
Structure of Financing Investments of Agricultural Holdings in Pomerania and Masuria
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 873-883, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie inwestycji, Gospodarstwa rolne
Investment financing, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania struktury finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur, z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej, określanej na podstawie sumy wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM) wszystkich działalności występujących w danym podmiocie. Badania poprzedzone kwerendą literatury oparto na danych gromadzonych i publikowanych przez FADN. Analiza i ocena zmian zachodzących w wartości przeciętnych inwestycji gospodarstw rolnych, przeciętnej wartości kapitałów własnych oraz zobowiązań, a także w strukturze kapitałów obejmuje lata 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównym źródłem finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur jest kapitał własny.(abstrakt oryginalny)

This article aims to show the diversity in the structure of financing the investments of agricultural holdings in Pomerania and Masuria, taking into account the economic size, defined as a sum of values of standard gross margin (SGM) of all activities occurring in a given entity. The studies were preceded by a bibliographic query, based on data collected and published by the Polish FADN. The aanalysis and evaluation of changes in the average value of investments of agricultural holdings, the average value of equity and liabilities, and capital structure cover the period 2004-2008. Based on the survey it was found that equity is a key source of financing investments of agricultural holdings in Pomerania and Masuria.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2009.
 2. Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2010.
 3. Goraj L. (red.), Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku. Wyniki z regionu FADN 785 Pomorze i Mazury, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2006.
 4. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r. Część 1. Wynik standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2009.
 5. Józwiak W., Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych na obszarze OSN, "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie", t. 8, z. 2b (24), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 2008.
 6. Kozmana M., Dotacje ratują rolnictwo, "Rzeczpospolita", 9.09.2010, nr 211.
 7. Kusz D., Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 2, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2009.
 8. Kusz D., Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 9. Kusz D., Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, t. IX, z. 1.
 10. Ma J., Tian G., Risks, financing constraints, and high savings ratio in the rural economy of China: A model incorporating precautionary savings and liquidity constraints, "Frontiers of Economics in China" 2006, January, vol. 1.
 11. Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 9 (XXIX), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 12. Mądra M., Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 77 (2009),Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 13. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2008.
 14. Pojęcie stosowane w statystyce publicznej, www.stat.gov.pl, 27.11.2010.
 15. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 17. Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no. 2 (8).
 18. Wasąg Z., Wpływ dofinansowania unijnego na modernizację techniczną gospodarstw rolnych w Polsce, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8 (117).
 19. Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku (Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN 785 Pomorze i Mazury), Polski FADN System zbierania iwykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu