BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko podatku od towarów i usług
Risk of Value Added Tax
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 135, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności
Keyword
Ryzyko podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), Ryzyko
Tax risk, Value Added Tax (VAT), Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ryzyko podatkowe jest nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstwa. Oznacza ono niepewność podatkowych konsekwencji podejmowanych decyzji i działań. Szczególny obszar ryzyka podatkowego obejmuje podatek od towarów i usług. Identyfikacja ryzyka VAT powinna być dokonywana według elementów konstrukcji podatku. Niezbędne jest przy tym wyodrębnienie ryzyka prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka związanego z optymalizacją podatkową. (abstrakt oryginalny)

Tax risk is an inherent element of enterprise activity. It means the uncertainty of tax consequences of undertaken decisions and operations. A particular area of tax risk is the one which concerns value added tax. The identification of the risk of value added tax should be established according to the elements of constructions of VAT. It is essential to distinguish the risk of correct realization of tax duty and the risk related to tax optimization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Karmańska A. (red.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
  3. Podatki 2009, Meritum, Warszawa 2009.
  4. Poszwa M., Analiza opłacalności opodatkowania lub zwolnienia z podatku VAT, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, E. Nowak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007a.
  5. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007b.
  6. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  7. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Wyrzykowska A., Optymalizacja VAT, ODDK, Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu