BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bisz Anna
Title
Przygotowanie Polski do akcesji do strefy euro - spełnianie budżetowych kryteriów konwergencji (stan na grudzień 2009 r.)
Polish Preparations for the Accession to the Euro Zone - Meeting the Budgetary Convergence Requirments (December 2009)
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 283-300, tab.
Keyword
Strefa euro, Konwergencja gospodarcza, Deficyt budżetowy
Eurozone, Economic convergence, Budget deficit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza spełniania przez Polskę budżetowych kryteriów konwergencji gospodarczej, warunkujących pełne członkostwo Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). Są to kryteria, których spełnienie nastręcza Polsce wiele trudności. (fragment tekstu)

The aim of the article is to examine if Poland fulfills the budgetary convergence criteria which are required to adopt the Euro. The Treaty of Maastricht requires the sustainability of the government financial position that will be apparent from having achieved a government budgetary position without an excessive deficit. According to the Article 121 of the Treaty of Maastricht a Member State does not fulfill the requirements for fiscal discipline, in particular, if the ratio of the planned or actual government deficit to GDP exceeds a reference value (defined in the Protocol on the excessive deficit procedure as 3 % of GDP) or the ratio of government debt to GDP exceeds a reference value (defined in the Protocol on the excessive deficit procedure as 60 % of GDP). This article examines the condition of the government budgetary position in Poland under review from 2000 to 2009. Currently, Poland is asubject to the EU Council decision on the existence of an excessive deficit. In 2009 the general government budget balance showed a deficit of 6,4 % of GDP, i.e. significantly above the 3 % reference value. The general government debt-to-GDP ratio was 51,7 %, i.e. below the 60 % reference value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 104 ust. 2 lit. a tiret drugi.
 2. Art. 104 ust. 2 lit. a tiret pierwszy.
 3. Art. 104 ust. 2 lit. b.
 4. Bielecki J., Będzie euro, ale rząd nie powie kiedy, dziennik.pl, 31.07.2009.
 5. Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu (2005/183/WE), DzU nr L 62, 09.03.2005, s. 18.
 6. Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (2009/589/WE), DzU nr L 202, 04.08.2009, s. 46-47.
 7. Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (2008/622/WE), DzU nr L 200, 29.07.2008, s. 22-23.
 8. Economic Forecast - Spring 2009, Poland Mild recession knocking at the door, "European Economy" Nr 3, European Commission, Luxemburg 2009, s. 95.
 9. European Commission, European Economic Forecast - Autumn 2009, "European Economy" 10, 2009, s. 134.
 10. European Economic Forecast - Autumn 2009, "European Economy" Nr 10, European Commission, Luxemburg 2009, s. 134.
 11. Eurostat European Commission, EU Economic data pocketbook 2-2009, 2009, s. 77 i 79.
 12. Jędrzejowicz T., Kitala M., Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Trzecim Etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, Warszawa 2009, s. 52.
 13. Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Unia Gospodarcza i Walutowa, w: Integracja europejska, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 286-287.
 14. KE wszczęła procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce, gazetaprawna.pl, 24.06.2009.
 15. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Komisja ocenia pozostałe programy stabilności i konwergencji oraz wszczyna procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Węgrom, Litwie, Malcie, Polsce i Rumunii, Bruksela, 24.06.2009, IP/09/990.
 16. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Komisja przedstawia sprawozdania w ramach procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Litwy, Malty, Polski i Rumunii, Bruksela, 13.05.2009, IP/09/752.
 17. Komunikat prasowy Rady Unii Europejskiej, Rada zamyka procedurę nadmiernego deficytu w Polsce, Bruksela, 8 lipca 2008,1 493/08, C/08/201.
 18. Latoszek E, Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej, w: Europejska integracja monetarna od A do Z, "Bank i Kredyt" 3, 2008, s. 21.
 19. Lewandowski K., Perspektywy wejścia Polski do strefy euro w świetle kryteriów konwergencji z Maastricht, w: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, red. J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, s. 89.
 20. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2008, s. 5-7.
 21. Marski Z. J., Europa ma wspólną gotówkę, w: Euro od A do Z, NBP, Warszawa 2002, s. 32.
 22. "Monitor Konwergencji Nominalnej" nr 1, 2009, s. 1.
 23. "Monitor Konwergencji Nominalnej" nr 1-5, 2009.
 24. "Monitor Konwergencji Nominalnej" nr 5, 2009, s. 1.
 25. "Monitor Konwergencji Nominalnej" nr 5, 2009, s. 4.
 26. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 15-16.
 27. Orłowski W. , Rozkład korzyści i kosztów wprowadzenia w Polsce euro pomiędzy grupy społeczne, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Trzecim Etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, Warszawa 2009, s. 247-250.
 28. Pietras J., Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, w: Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, "Zeszyty BRE Bank - CASE", Warszawa 2006, s. 22-23.
 29. Polska bez nadmiernego deficytu w 2013 r., więc euro w 2014 r., gazeta prawna.pl, 04.08.2009.
 30. Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2008, s. 5.
 31. Przasnyski R., Deficyt budżetowy - czarny scenariusz, Strefa Biznesu Lokalny Portal Przedsiębiorców, http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl, 07.09.2009.
 32. Raport o konwergencji, Europejski Bank Centralny, Frankfurt am Main, maj 2008, s. 17.
 33. Report from the Commission, Poland, Report prepared in accordance with Article 104 (3) of the Treaty, Brussels, SEC (2009) 650, s. 5, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15 129_en.pdf, 14.05.2009.
 34. Stępniak A., Strategia wejścia Polski do strefy euro, w: Polska w strefie euro, red. B. Kubska-Maciejewicz, A. Stępniak, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 72.
 35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157 poz. 1240.
 36. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249 poz. 2104.
 37. Wernik A., Równowaga finansów publicznych a euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Trzecim Etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, Warszawa 2009, s. 361-362.
 38. Wójcik C., Co dalej z euro? Czyli o podstawach dobrej strategii integracji.
 39. Wójcik C., Potrzebny wiarygodny plan wejścia do euro, www.rp.pl, 08.09.2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu