BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin (Warsaw University of Life Sciences)
Title
Building Competitiveness through Cooperation of Enterprises with Banks
Budowanie konkurencyjności poprzez współpracę przedsiębiorstw z bankami
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 966-978, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Banki, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność, Współpraca, Finansowanie przedsiębiorstwa, Kredyt, Bariery rozwojowe
Banks, Enterprises, Competitiveness, Cooperation, Financing enterprises, Credit, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Główną linię analizy stanowiła ocena relacji przedsiębiorców z bankami. Na podstawie wyników badań wśród reprezentantów banków oceniono skalę zainteresowania sektora bankowego obsługą przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Przeprowadzono również wieloaspektową ocenę banków jako instytucji otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw. Dokonano hierarchizacji oczekiwań przedsiębiorców wobec banków, a w dalszej kolejności oceny realizacji tych oczekiwań przez banki. Zidentyfikowano zakres korzystania z produktów bankowych oraz silnie ograniczony popyt na usługi bankowe ze strony przedsiębiorców. Materiał empiryczny stanowiły wyniki najnowszych, nie publikowanych dotąd wyników badań wśród przedsiębiorców na ogólnopolskiej reprezentatywnej dla firm mikro, małych i średnich liczącej N = 1400 podmiotów. PN-(abstrakt oryginalny)

The main line of the analysis consisted of the evaluation of the entrepreneurs' relationship with the banks. On the basis of the results of the research among the banks' representatives, we evaluated the magnitude of interest of the banking sector in serving micro-, small and medium-sized enterprises. We also conducted a multifaceted evaluation of the banks as institutions of the external environment of the enterprises. We identified the scope of using the banking products and a highly limited demand for the banking products on the part of the entrepreneurs. The empirical material comprised the results of the newest, unpublished, surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 1400 micro-, small and medium-sized companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banking Monitor 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
  2. Micro-companies Banking Audit 2007, Research International Pentor, Warszawa 2007.
  3. Micro-companies Banking Audit 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
  4. Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
  5. SME Banking Audit 2007, Research International Pentor, Warszawa 2007.
  6. SME Banking Audit 2010, Research International Pentor, Warszawa 2010.
  7. Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa (Managing the Capital of an Enterprise). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  8. Śmiłowski E., Polacy wobec polskiego sektora bankowego [Poles in View of the Polish Banking Sector], Speech typescript, Polish Banking Association 29.06.2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu