BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska), Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska)
Title
Cykle czy fluktuacje? : wykorzystanie analizy harmonicznej w analizie zmian indeksów giełdowych
Cycles Or Fluctuations - the Use of Harmonic Analysis in the Analysis of Stock Market Indices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 411-422, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Indeks giełdowy, Koniunktura giełdowa, Analiza harmoniczna, Rynek kapitałowy
Stock market indexes, Stock market outlook, Harmonic analysis, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem analiz przeprowadzonych w opracowaniu była identyfikacja cykli indeksów giełdowych. Starano się określić i porównać długość oraz amplitudę cykli. W analizach wykorzystano metodę analizy harmonicznej, zgodnie z którą szeregi czasowe zostały przedstawione jako suma funkcji sinusoidalnych o danym okresie i amplitudzie. Podstawą obliczeń były dane miesięczne za lata 1994-2013 dotyczące następujących indeksów giełdowych: S&P500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. Indeksy te poza NIKKEI 225 charakteryzowały się zbliżonym trendem długookresowym. Największym wahaniom okresowym podlegały indeksy KOSPI i WIG, a najmniejszym S&P500, FTSE 250. W przypadku większości indeksów największy udział w kształtowaniu całkowitej zmienności miały cykle 6,67- i 3,3-letnie. Wyjątkiem był indeks KOSPI, w którego przypadku trudno wskazać na dominujący cykl. W przeprowadzonych analizach nie stwierdzono znaczącego udziału cykli o charakterze sezonowym. Nie stwierdzono więc opisywanych w literaturze efektów stycznia, lipca czy grudnia. (abstrakt oryginalny)

The subject of the analysis carried out in the study was the identification of cycles of stock market indices. In this work were determined and compared the length and amplitude of the cycles. The analyzes used the method of harmonic analysis. The time series are presented as the sum of sinusoidal functions. Analyzed monthly data for the years 1994-2013, they concerned the following stock market indices: S&P 500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. These stock market indices were characterized by a similar trend in the long time (beyond the NIKKEI 225).It was found the largest periodic fluctuations for KOSPI index and WIG, and the lowest for the S&P500 and FTSE 250.The largest share in the shaping of the total variation were 6.67 and 3.3 years cycles (except KOSPI).The short-term cycles were poor, there was no monthly effects in January, July or December. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczyk R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Barsky R.B., Miron J.A. (1989), The Seasonal Cycle and Business Cycle, "Journal of Political Economy", vol. 97(7), s. 503-534.
  3. Bernanke B., Gertler M. (1989), Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, "American Economic Review", vol. 79(1), s. 14-31.
  4. Cieślak M. (2011), Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Duca G. (2007), The relationship beetwen the stock market and the economy: experience from interantional financial markets, "Bank of Valletta Review", vol. 36(3), s. 1-12.
  6. Kiyotaki N., Moore J. (1997), Credit Cycles, "Journal of Political Economy", vol. 105, s. 211-248.
  7. Modigliani F. (1971), Consumer Spending and Monetary Policy: the Linkages, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Paper No. 5.
  8. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu