BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fairness opinions w transakcjach fuzji i przejęć
Fairness Opinions in Mergers And Acquisitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 423-436, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fuzje i przejęcia, Banki inwestycyjne, Konflikt interesów
Mergers and acquisitions, Investment banks, Interests conflict
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono istotę fairness opinions oraz ich wykorzystanie w transakcjach fuzji i przejęć. Wyróżniono podmioty zamawiające tego typu opinie oraz szerzej scharakteryzowano wystawców fairness opinions, zwłaszcza banki inwestycyjne, podkreślając istotność ich niezależności i bezstronności w związku z przygotowaniem opinii. Zwrócono uwagę na formę i treść fairness opinions oraz funkcje spełniane przez nie na rynku fuzji i przejęć. Dokonano też przeglądu regulacji dotyczących fairness opinions w sześciu wybranych krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce i Szwajcarii. (abstrakt oryginalny)

The article presents the substance of fairness opinions and their use in mergers and acquisitions. Entities ordering the issue of such opinions have been broadly characterised along with the issuers of fairness opinions - investment banks in particular. The importance of their independence and impartiality in relation to the preparation of such opinions has been highlighted. The Author has concentrated on the form and the contents of fairness opinions as well as the role they play on the market of mergers and acquisitions. The articles also constitutes the review of regulations governing fairness opinions in six selected countries, namely USA, Great Britain, France, Germany, Poland and Switzerland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aders Ch., Arnold S., Schwetzler B. (2013), Duff&Phelps/HHL Fairness Opinion Monitor 2013, Summary 2005-2012.
 2. Bowers H.M., Latham III W.R. (2004), Value of Fairness Opinions in US Mergers and Acquisitions, 1980-2003, University Delaware.
 3. Davidoff S.M. (2006), Fairness Opinions, "American University Law Review", vol. 55, iss. 6, article 2.
 4. Dyrektywa nr 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia, DzUrz. WE L 142 z 30 kwietnia 2004.
 5. Kisgen D.J., Qian J. "QJ", Song W. (2009), Are fairness opinions fair? The case of mergers and acquisitions, "Journal of Financial Economics", Elsevier.
 6. Levinsohn A. (2004), Power by Proxy, "Trends in Financial Management", vol. 85, nr 12.
 7. Lobe S. Essler W., Röder K. (2007), Welche Anforderungen stellen deutsche Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende an Fairness Opinions, "Wirtschaftsprüfung", R. 60 , z. 11.
 8. Thomson Reuters (2010), Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors, Thomson Reuters, Full Year.
 9. Thomson Reuters (2011), Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors, Thomson Reuters, Full Year.
 10. Thomson Reuters (2012), Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors, Thomson Reuters, Full Year.
 11. Thomson Reuters (2013), Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors, Thomson Reuters, Full Year.
 12. Thomson Reuters (2014), Mergers & Acquisitions Review. Financial Advisors, Thomson Reuters, First Nine Months.
 13. Parijs S. (2005), Fairness Opinions and Liability: A Legal and Economic Analysis of Fairness Opinions in the United States and the Netherlands, Kluwer, Putten.
 14. Puławski M. (2014), Fairness opinion w przypadku publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 2008-I kwartał 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67.
 15. Roberts T.M. (2001) Financial Advisors and Fairness Opinions in Corporate Control Transactions, Directorship, vol. 27, iss. 9.
 16. Schönefelder L. (2007), Unternehmensbewertungen im Rahmen von Fairness Opinions - eine adressatenbezogene Untersuchung, Gutenberg Druck, Schaan.
 17. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 18. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu