BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński), Bednarz-Okrzyńska Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prawdopodobieństwo straty dla wybranych rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
Loss Probability for Selected Distributions Modeling an Empirical Return Rate Distribution of the WIG20 Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 437-448, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Szacowanie prawdopodobieństwa, Analiza ryzyka, Modele ekonometryczne, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu
Probability estimation, Risk analysis, Econometric models, Stock market indexes, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W literaturze rozpatruje się prawdopodobieństwo straty dla rozkładu modelującego empiryczny rozkład stóp zwrotu będącego rozkładem normalnym. Celem pracy było wyznaczenie prawdopodobieństwa straty dla rozkładów Laplace'a i GED modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu. Metodologia badania - W pracy zastosowano metody matematyczne oraz metody statystyczne. W wyniku zastosowania metod matematycznych wyznaczono przybliżoną wartość całki opisującej prawdopodobieństwo straty. Badania statystyczne polegały na wyznaczeniu prawdopodobieństwa straty dla wybranych rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Wynik - Jako wynik uzyskano przybliżone wzory umożliwiające wyznaczenie prawdopodobieństwa straty dla wymienionych rozkładów (normalny, Laplace'a i GED) bez konieczności stosowania tablic statystycznych. Stwierdzono silną zależność wartości prawdopodobieństwa straty od interwału czasowego pomiaru stóp zwrotu. Oryginalność/Wartość - Zaproponowano szacowanie wartości prawdopodobieństwa straty na podstawie rozkładów Laplace'a i GED, które umożliwiają lepsze dopasowanie modelu teoretycznego do danych empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Literature often examines the loss probability for a distribution modeling an empirical return rate distribution being a normal distribution. The purpose of this paper was to determine the loss probability for the Laplace distribution and the GED modeling an empirical return rate distribution. Design/Methodology/Approach - In the paper both mathematical and statistical methods were used. As a result of applying the mathematical methods, the approximate value of the integral describing the loss probability was determined. Statistical research consisted in determining the loss probability for selected distributions modeling empirical return rate distributions of selected WIG20 companies. Findings - The result of the research are approximate formulas which help to determine the loss probability for the aforementioned distributions (normal, Laplace and GED) without the necessity of using statistical tables. Furthermore, a strong dependence of the value of the loss probability and the time interval of return rate measurements was noticed. Originality/Value - The estimation of the loss probability value based on the Laplace and GED distributions was proposed. The application of these distributions assures better fit of the theoretical model to empirical data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kotz S., Kozubowski T., Podgórski K. (2001), The Laplace Distribution and Generalizations. Birkhauser, Boston.
  2. Krupiński R., Purczyński J. (2006). Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, "Signal Processing", vol. 86, nr 4, s. 205-211.
  3. Mentel G. (2012) Ryzyko rynku akcji, CeDeWu, Warszawa.
  4. Purczyński J., Bednarz K.. (2012), Metody estymacji parametrów uogólnionego rozkładu Gaussa, "Technika Transportu Szynowego", nr 9.
  5. Purczyński J., Bednarz K. (w druku), Estimation of the shape parameter of GED distribution for a small sample size (w druku w czasopiśmie naukowym Folia Oeconomica Stetinensia 2014).
  6. Sherman M. (1997), Comparing the sample mean and sample median: an exploration in the Exponential Power Family, "The American Statistician", vol. 51, nr 1, s. 51-53.
  7. Sobczyk M. (2004), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu