BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej spółek deweloperskich w okresie dekoniunktury na rynku nieruchomości
The Economic and Financial Analysis of Development Companies During the Real Estate Recession
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 459-474, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Przedsiębiorstwo deweloperskie, Kryzys gospodarczy
Real estate market, Development company, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek nieruchomości jest jednym z wielu obszarów aktywności gospodarczej podmiotów, które odczuły kryzys ostatnich lat. Również notowania spółek deweloperskich na GPW w Warszawie potwierdzają negatywne zjawiska gospodarcze zachodzące w sektorze silnie związanym z rynkiem nieruchomości. Czy to oznacza, że fundamentalne uwarunkowania podmiotów deweloperskich są tak niekorzystne, jak wskazywałaby na to analiza techniczna? W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące kondycji spółek deweloperskich notowanych na GPW w latach 2007-2013 w kontekście sytuacji na rynku budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji mieszkaniowych. Celem badania jest ocena pozycji rynkowej spółek deweloperskich oraz ich klasyfikacja z uwzględnieniem wyników ekonomiczno-finansowych oraz realizowanej strategii inwestycyjnej w latach dekoniunktury na rynku nieruchomości. Weryfikowano hipotezę badawczą dotyczącą niskiej efektywności ekonomiczno-finansowej spółek deweloperskich w latach 2009-2013. W tym celu wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe spółek deweloperskich notowanych na GPW oraz zasoby danych ze statystyki publicznej. Wyznaczono podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, które posłużyły do klasyfikacji i pozycjonowania na rynku analizowanych podmiotów. Do weryfikacji przyjętej hipotezy posłużyły narzędzia analizy statystycznej, w tym analizy wielowymiarowej. (abstrakt oryginalny)

The real estate market is one of the many areas of economic activity entities that suffered a crisis of recent years. Also the developers companies listing on the Warsaw Stock Exchange confirm the negative economic phenomena taking place in the sector strongly associated with the real estate market. Does this mean that the fundamental determinants of developers are so unfavorable as it would indicate the technical analysis? In the article, there is discussion of the condition of the real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007-2013 in the context of the situation in the construction market, with particular emphasis on housing investment. The aim of the study is to assess the market position of real estate companies and their classification, taking into account the results of financial and economic condition and investment strategy realized in the period of recession in the property market. Research hypothesis was verified for the low efficiency of the financial and economic condition for developers companies in the years 2007-2013. For this purpose, were used the data of financial and economic indexes for companies listed on the WSE and data from public statistics. They were the basic economic indicators - financial statements, which were used for classification and market positioning of the analyzed entities. To verify the hypothesis adopted statistical analysis tools were used in the multivariate analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Foryś I. (2011), Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 2. Foryś I. (w druku), Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003-2013, Studia i Prace WNEiZ US, Szczecin 2014 (maszynopis w druku po recenzji).
 3. Gitman L.J., Joehnik M.D. (1984), Fundamentals of Investing, Harper & Row, New York.
 4. GUS (2013), Budownictwo wyniki działalności w 2012 roku, Warszawa.
 5. Henzel H. (red.) (2004), Inwestycje na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Peiser R.B., Frey A.B. (2003), Professional Real Estate Development, ULI The Urban Land Institute, Washington, D.C.
 7. Pluta W. (1975), Zastosowanie metod taksonomicznych i analizy czynnikowej do konstruowania syntetycznych wskaźników techniczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 8. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 9. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społecznoekonomicznych, PWN, Warszawa.
 10. Skoczylas W., Waśniewski T. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo FRR, Warszawa.
 11. Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 12. Tarczyński W. (1995) Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych, w: Mikroekonometria w teorii i praktyce, red. J. Hozer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Tarczyński W., Foryś I. (2003), Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym, w: Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy, IADiPG, Szczecin.
 14. Tarczyński W., Łuniewska M. (2007), Statystyczna analiza potencjału ekonomiczno-finansowego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, DzU 2000, nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 16. www.gpw.infostrefa.com.pl (28.08.2014).
 17. www.ir.notoria.pl (28.08.2014).
 18. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlui- uslugach-2000-2014,4,8.html (28.08.2014).
 19. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/ wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-i-vi-2014,11,11.html (28.08.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu