BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotrasiński Jacek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
Title
Wyodrębnienie Warszawy z województwa mazowieckiego w kolejnej perspektywie finansowej UE
Separation of the Area of Warsaw City From the Mazovia Voivodeship in the Future EU Financial Perspective
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 373-386, rys., tab.
Keyword
Województwo, Polityka spójności, Środki unijne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Voivodship, Cohesion policy, EU funds union, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania dotyczące kwestii alokacji funduszy europejskich dla Mazowsza wobec pytania o zasadność ewentualnych zmian administracyjnych i wyodrębnienia z obszaru województwa mazowieckiego miasta stołecznego Warszawy. (fragment tekstu)

One of the topics of Poland's political and economic public debate since 2009 has been the issue of separation of the administrative area of Warsaw from the Mazovia voivodeship in the next EU financial perspective after 2013. The question above has a substantial relevance to the possibility of obtaining and the size of the allocation of the European Funds for Warsaw and Mazovia, which are awarded based on the criterion level of per capita GDP in a given territorial area in relation to the EU average. The author conducts a brief analysis of the needs and merits of the issue of possible changes in the structure of Mazovia for favorable allocations of EU cohesion policy. Due to the fact that the issue is a matter for the future EU financial perspective - 2014-2020, and the rules of the EU cohesion policy for that period are not yet known, and are subject to negotiations, now it is too early to definitely determine whether there will be a need for changes, and if so, what. One can only deal with scenarios of possible changes, plotted based on current statistics and the current principles of distribution of EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Fifth progres report on economic and social cohesion Growing regions, growing Europe, COM (2008) 371, 18 June 2008.
 2. Dane MRR, Odpowiedź Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2007 r. na zapytanie poselskie nr 1 Posła Karola Karskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie środków Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne w m.st. Warszawie, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5A9C3EA2
 3. Eurostat.
 4. GUS, Bank Danych Regionalnych, 2010.
 5. Komisja Europejska, DG REGIO.
 6. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 7. Prezydent za Mazowszem bez Warszawy, Warszawa nie chce być województwem, "Dziennik" (wydanie internetowe) 16.03.2009.
 8. Regiony 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2009.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 10. Samorząd woj. mazowieckiego, 2009.
 11. Żebrowska-Cielek J., Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych, PARR, Warszawa 2001. Jednostki NUTS w Polsce zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), DzU 2007 nr 214 poz. 1573.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu