BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Anna Rogowska
Title
Koszyk świadczeń gwarantowanych i jego wpływ na realizację świadczeń zdrowotnych w Polsce
Basic Health Benefits and Their Impact on Health Services Accomplishment
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 387-398, tab.
Keyword
Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia, Środki publiczne
Health care benefits, Financing of health protection, Public funding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie koszyka świadczeń gwarantowanych obowiązującego w Polsce oraz próba odpowiedzi na pytanie, co zmieniła tzw. ustawa koszykowa w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz jaki był sens wprowadzenia ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (fragment tekstu)

In 2009 passed ten years since the health care system reforms had started in Poland. Individual Health Insurance Organizations and later on the National Health Fund (NFZ) initiated the process of contracting health services what resulted in the beginning of medical service price estimation. The latest significant health care system modifications proceed from diagnosis-related groups (JGP) implementation in hospital care in 2008 and then Basic Benefit Package enforcement on August 31, 2009, which is assumed to be financed fully or partly from the universal health insurance. The basic benefit package came into force as 13 law regulations on health benefits. The regulations were legislated due to the amendment to the Act of June 25th 2009 on Health Care Services Financed from the Public Means. The passed health benefits were the long-awaited factor of health care system reforms in Poland. The main aim of this article is to present the health benefits being in force in Poland and an attempt to answer the question what changed in the health care system after implementation of health benefits' law and what was the sense of passing the law of June 25, 2009. The following problems pointed in this article are: 1) Health benefits' background in Poland 2) Health benefits' structure, input and financing system 3) Opinions on accomplishment of health services financed from public means 4) Health Technology Assessment Agency (AOTM) targets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bukiel K., Gra na spalone, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" nr 9-10, 2010.
 2. Council Directive of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the pricing of medicinaI products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems (89/105/EEC), http://tinyurl.com/zlmza
 3. Czapliński J., Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opinie społeczne. Korzystanie z opieki zdrowotnej, w: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2009.
 4. DzU 2009 nr 133 poz. 1102.
 5. Grabowski J., Koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - propozycje założeń do projektu, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Jacek Grabowski.pdf, 13.12.2009.
 6. Jednorodne Grupy Pacjentów, materiał szkoleniowy NFZ, www.nfz.gov.pl, 17.03.2009.
 7. Kozierkiewicz A., Forum Ochrony Zdrowia. Wyzwania i możliwości rozwiązań. Koszyk świadczeń- doświadczenia krajowe i zagraniczne, "Menedżer Zdrowia" nr 1, 2004.
 8. Krupa A., Koszyk świadczeń zdrowotnych cel, sposób tworzenia, Med-Consulting, mat. do użytku wewnętrznego.
 9. Leśniewski B., Nie o taki koszyk walczyliśmy, "Menedżer Zdrowia" nr 7, 2009.
 10. Łandy K. et al., Kryteria włączenia i wykluczenia z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach, możliwości wykorzystania w Polsce, wersja 1.0, Kraków 2006, www.archiwum.aotm.gov.pl
 11. Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych, (wstęp do pełnego opracowania), red. K. Łandy, wersja 1.0, HTA Consulting, Kraków 2006.
 12. Ruciński P., Koszyk Świadczeń Gwarantowanych A.D. 2009. Health Benefit Basket, "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska" 6(4), 2008, s. 414-419.
 13. Stępień J. et al., Metodologia opisu świadczenia opieki zdrowotnej. Materiał szkoleniowy, "Zasady tworzenia opisu świadczeń opieki zdrowotnej...", opracowanie przygotowane na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych przez Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLSTMED.
 14. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003 nr 45 poz. 391.
 15. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, DzU 2009 nr 118 poz. 989 art. 1 pkt 2.
 16. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, DzU 2009 nr 118 poz. 989 art. 1 pkt 9.
 17. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, DzU 2009 nr 118 poz. 989.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004 nr 210 poz. 2135. Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004 nr 210 poz. 2135.
 20. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997 nr 28 poz. 153 i nr 75 poz. 468 oraz 1998 nr 117 poz. 756, nr 137 poz. 887, nr 144 poz. 929, nr 162 poz. 1116.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 stycznia 2004 r., DzU 2004 nr 5 poz. 37.
 22. Załącznik do zarządzenia nr 88/2009/DEF Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu