BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutzner Iwona Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zewnętrzny pracownik wiedzy, jako czynnik sukcesu i rozwoju małych przedsiębiorstw usług szkoleniowych w dobie Gospodarki Opartej na Wiedzy
External Knowledge Worker as a Key Factor of Success and Development for Small Training Services Companies in Knowledge Based-economy
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1341-1359, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Pracownicy wiedzy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Rynek usług szkoleniowych, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne
Knowledge-based economy, Human Capital Management, Knowledge workers, Small business, Training company, Training services market, Enterprises study, Empirical researches
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Globalizacja, która oddziałuje na wszystkie aspekty życia społecznego - ekonomię, politykę, kulturę wpływa również na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany zachodzą w samych organizacjach i dotyczą m. in. spłaszczenia struktur, sposobu zarządzania ludźmi w tym roli i miejsca pracownika. W niniejszej publikacji zostaną zaprezentowane wyniki badań empirycznych autorki, które stanowią wstęp do zaplanowanego właściwego procesu badawczego. Celem przeprowadzonych badań było zebranie informacji dotyczących rynku usług szkoleniowych, podmiotów go tworzących, modeli funkcjonowania tych firm i zidentyfikowanie struktury kapitału ludzkiego. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób zewnętrzny pracownik wiedzy wpływa na sukces i rozwój małych przedsiębiorstw usług szkoleniowych w warunkach coraz większej niepewności. (abstrakt oryginalny)

The processes of globalization, which affect all aspects of social life - economics, politics and culture also affect the functioning of modern companies. Enterprises, as economic entities, in addition to physical, financial and information resources have teams of men, which are their biggest strength. The transformations also apply to the organizations themselves, including changing their structures and way of human capital management. Furthermore, the role and function of the employee reconstructs. This publication presents results of the empirical research of the author, which constitute an introduction to the proper and scheduled research process. The aim of the study was to collect information about training services market, entities forming it, the models of these companies, as well as to identify the human capital, which it creates. In addition, it will be an attempt to answer the question whether, or and if so, what is the role of external knowledge worker in small training services enterprise. Also, whether, or and if so, how external knowledge worker affects development of such a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Drucker, P. (2006). Zarządzanie wiedzą. Gliwice: Helion.
 3. Drucker, P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN.
 4. Gableta, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo UE.
 5. Galar, R. (2003). Gospodarka oparta na wiedzy - sześć wątpliwości. W: A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego w Polsce, Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 6. Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 7. Jędrych, E. (2013). Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Juchnowicz, M. (2014). Pracownicy jako kapitał. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje. Warszawa: PWE.
 9. Makowski, K. (2002). Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 10. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 11. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Difin.
 12. Morawski, M. (2012). Quo vadis HRM? W kierunku zarządzania kapitałem ludzkim. W: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka. Oficyna, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 13. Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Morawski, M. (2006). Zarządzanie wiedzą. Organizacja-system-pracownik. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Moszkowicz, M. (2005). Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Warszawa: PWE.
 16. Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M. (2012). Wiedza - kapitał ludzki - innowacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 18. Przybyszewski, R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 19. Robertson, R. (1992). Globality, global culture, and images of world order. W: H. Haferkamp, N.J. Smelser (red.) Social Change and Modernity. California University Press, Berkeley.
 20. Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 21. Morawski, M. (2003). Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. Przegląd Organizacji, nr 1.
 22. Strojny, M. (2000). Teoria i praktyka zarządzania wiedzą. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, nr 10.
 23. www.gus.gov.pl
 24. www.pifs.pl
 25. www.ris.praca.gov.pl
 26. www.wikipedia.pl (10.05.2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu