BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zatorski Jacek
Title
Wyrównanie finansowe w polskim systemie ochrony zdrowia
Financial Alignment in the Polish Heath Care Sector
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 399-421, tab.
Keyword
Finansowanie ochrony zdrowia, System ochrony zdrowia, Kasy chorych
Financing of health protection, Health care system, Sickness fund
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie jednolitego systemu ochrony zdrowia, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące różnych instytucji publicznych i niepublicznych, wymaga bardzo precyzyjnego określenia sposobu przepływu środków pieniężnych. Nowe regulacje prawne będą musiały opierać się na zupełnie innych danych niż dotychczasowy algorytm wyrównania finansowego. Można tylko mieć nadzieję, iż ze względu na brak ustawy dopuszczającej funkcjonowanie nowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego jest jeszcze czas na opracowanie takiego sposobu alokacji bardzo przecież ograniczonych środków finansowych, który pozwoli na wykorzystanie doświadczeń kas chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia. (fragment tekstu)

The health care system in Poland assumes that there is a transfer of financial resources between different regions of the country. It is associated with the main principle based on the public solidarity. As a result, everyone is entitled to the same basic treatment irrespectively to the amount of financial resources, contributed by a Polish citizen. Large diversity of incomes in Polish provinces forces the authorities to level out, by the means of a relevant algorithm (conversion factor), to move some financial resources from one province to another. For many years it has been a trouble to establish a uniform and reliable database of Polish citizens who are entitled to obtain free health care, assigned to relevant regional branches of the National Health Fund. Successive changes of the financial leveling out algorithm, did not help to give an equal access to basic medical treatment. Unfortunately, the public solidarity principle does not ensure the equal access to basic health care. As a result, the attempt to level out financial resources between different regions of the country has not been achieved. Badly functioning basic health care both public and private requires to determine very accurately the transfer of financial resources. New legal regulations should be based on entirely new data than the current algorithm. We should hope that due to lack of a specific act allowing different new health care institutions to operate on the Polish market, it is still enough time to draw up a new allocation programme of regrettably very limited financial resources by taking advantage of previous experience of regional branches and the National Health Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Decyzja Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego nr RS/F/WZ/6761 z dnia 31 grudnia 1999 r.
 2. Decyzja UNUZ nr DP-0253-1/01-2/D z dnia 1 grudnia 2001 r.
 3. Decyzja UNUZ nr UNUZ-669/99 z dnia 10 października 1999 r.
 4. Decyzja UNUZ, DFN-432-1/02-41/D z dnia 6 września 2002 r.
 5. Decyzja UNUZ, UNUZ-197/2001/D z dnia 6 września 2001 r.
 6. Decyzja UNUZ, DFN 432-2/02-26/D z dnia 9 września 2002 r.
 7. Druk Sejmowy nr 2239 z dnia18 sierpnia 2009 r.
 8. Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze, pr. zb. pod red. T. Pęcherza, Wyd. Prawnicze, Warszawa 2002, s. 7.
 9. Konstytucja RP, DzU 1997 poz. 78 nr 483.
 10. Korporowicz V., Zdrowie i jego ochrona między teoria i praktyką, w: V. Korporowicz, M. Godlewski, Przemiany instytucjonalne w ochronie zdrowia w Polsce w dobie reformy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 164.
 11. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 178.
 12. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między kasami chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu, DzU 1998 poz. 134 nr 874.
 13. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między kasami chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu, DzU w 1999 poz. 72 nr 809.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między kasami chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu, DzU 2001 poz. 948 nr 86.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego pomiędzy kasami chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu, DzU 1998 poz. 134 nr 874.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych kas chorych oraz ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszarów działania oraz nadania im statutów, DzU 1998 poz. 152 nr 989.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, DzU 1998 poz. 148 nr 969.
 18. Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2009 poz. 178 nr 1374.
 19. www.nfz.gov.pl/ finanse, 10.01.2010.
 20. Wyrok NSA (II SA 3086/00, II SA 3335/00).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu