BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uchańska Anita
Title
Kultura polska i jej popularyzacja na terenie RFN
Polish Culture in Germany
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 423-437
Keyword
Instytucje kultury, Agresja, Kultura, Współpraca regionalna
Cultural institutions, Aggression, Culture, Regional cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstract
Stosunki polsko-niemieckie są tematem ożywionych dyskusji, debat i konferencji, z jednej strony wiele kwestii wymaga wyjaśnienia i sprecyzowania, z drugiej wciąż pojawiają się nowe problemy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać. Historia wspólnego sąsiedztwa jest burzliwa, ale można wskazać wiele przykładów efektywnej polsko-niemieckiej współpracy. Do dobrych rezultatów często przyczynia się coraz lepsza znajomość zagranicznego partnera, jego zwyczajów i języka. To z kolei jest wynikiem wieloletnich działań w sferze kulturalnej podejmowanych przez instytucje, organizacje czy inicjatywy obywatelskie w obu krajach. Wspólna historia, która przez wieki była przede wszystkim historią konfliktów zbrojnych, sprawiła, że powiązania pomiędzy społeczeństwami współczesnych Niemiec i współczesnej Polski sięgają bardzo daleko. Wpłynęły na to m.in. liczne zmiany granic państwowych oraz kontakty przygraniczne. W rezultacie w obu narodowych tradycjach można się doszukać wpływów sąsiada, co ułatwia porozumienie na tej płaszczyźnie. (fragment tekstu)

Difficult as they may be, the Polish-German bilateral relations are undoubtedly an important element of the Polish foreign policyIt is not only because both countries are the EU members, but also because of the common history of conflicts, which still influences and shapes the attitudes towards each other. In order to overcome numerous obstacles, such as stereotypes, aggression, hostility and distrust that prevail in mutual contacts on political and economic levels, it is advisable to take recourse to the cultural sphere. Polish-German cultural relations' main aim is to bring these two nations together, attract their attention to various cultural initiatives and allow them to get acquainted with their neighbors' culture. The idea of the Polish cultural diplomacy is to present and promote Polish culture, both in the contemporary and historical context. This can be done formally, through both public and private (Polish and German) institutions or co-operations and informally as well, due to a substantial Polish minority living in Germany. The undertakings in the field of culture encompass a wide range of artistic ideas, from movie, theatre and music festivals, through paintings and photographic retrospections, to literature and combined arts. The text discusses these undertakings, as well as their results and expectations from them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. I Kongres Niemieckich Badań Naukowych nad Polską, http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&id=285, 27.03.2009.
 2. Alphabet der polnischen Wunder, red. S. Peter, Suhrkamp 2007.
 3. Ars Baltica, http://www.ars-baltica.net, 23.03.2009.
 4. Baltic Heritage Co-operation, http://www.baltic-heritage.net, 23.03.2009.
 5. Büro Kopernicus, http://www.buero-kopernikus.org/de/main/13, 31.03.2009.
 6. Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, http://www.cbh.pan.pl/pl, 27.03.2009.
 7. Dane Kongresu Polonii Niemieckiej, www.kongres.de, 22.03.2009.
 8. Deutsche UNESCO-Kommission, http://www.unesco.de/die-deutsche-unesco-komission.html?L=0, 22.03.2009.
 9. Deutsches Polen Institut Darmstadt, http://www.deutsches-polen-institut.de, 24.03.2009.
 10. Die Partnerschaften der Städte, Gemeinden und Kreise der Bundesrepublik Deutschland wydane przez Niemiecką Sekcję Rady Gmin i Regionów Europy, Kolonia 1998.
 11. Dom Krakowski w Norymberdze, http://www.krakow.pl/miasto/domkrakowski.php, 28.03.2009.
 12. Formuszewicz R., Doświadczenia i perspektywy współpracy regionalnej, w: Nachbarn auf Distanz. Deutsche und Polen 1998-2004, red. A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Wiesbaden 2005, s. 296.
 13. Fundacja im. Stefana Batorego, program "Partnerstwo miast i obywateli", lista miast partnerskich (651) znajduje się na stronie Ambasady RFN w Warszawie oraz na wspólnym portalu www.pol-niem.pl, 22.03.2009.
 14. Grupa Kopernika, http://www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/Projekte-Aktuell/Kopernikus-Gruppe/projekt.php, 28.03.2009.
 15. Horst Köhler, przemówienie prezydenta federalnego na Kongresie Miast Partnerskich w Gdańsku 24 czerwca 2001 roku, http://www.bundespraesident.de/dokumente/-,2.47 729/Rede/dokument.htm, 22.03.2009.
 16. Horst Köhler, przemówienie prezydenta federalnego z okazji zakończenia Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, Warszawa 18 maja 2006, http://www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews-,11057.630 369/Ansprache-von-Bundespraesident.htm?global.back=/- 11 057 0/Reden-und-Interviews.htm link bpr_liste link.sTitel Warschau, 25.03.2009.
 17. Horst Köhler, wystąpienie powitalne prezydenta z dnia 30 kwietnia 2005 roku, http://www.de-pl.info/pl/page.php/article/45, 23.03.2009.
 18. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, s. 71-72.
 19. Małoszewski P., Stan nauczania języka polskiego w Niemczech w świetle zapisów Traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku, http://www.kongres.de/index.php?option=com_content&view=article-&id=108: sytuacja-polakow-w-niemczech-w-zakresie-dostpu-do-nauki-jzyka-ojczystego&catid=29: artykuly& Itemid=81, 29.03.2009.
 20. "My, berlińczycy", http://www.cbh.pan.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=0, 27.03.2009.
 21. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, http://www.ukie.gov.pl/HLP files.nsf/0/B5A1874AE953 384DC1256F180 031 834E/$file/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf?Open, 17.03.2009.
 22. Niemiecko-Polskie Towarzystwo Kulturalne "POLONICA" e.V., http://www.polonicaev.de, 22.03.2009.
 23. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, www.pnfn.pl, 27.03.2009.
 24. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, http://www.dpjw.org/html/index.php, 24.03.2009.
 25. Polsko-Niemieckie Centrum Kultury, http://www.ewz.euv-frankfurto.de/DPDMZ/html_pl/a_start_pl.html, 24.03.2009.
 26. Robert Bosch Stiftung, http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp, 28.03.2009.
 27. Rytel-Kuc D., Schwarz W. F., Trepte H. Ch., Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwisklung, Georg Olms Verlag, Lipsk 2005.
 28. Słownik wyrazów obcych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 238.
 29. Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, http://www.kongres.de/index.php?option=com_content&view=article&id=142: chrzecijaskie-centrumkrzewienia-kultury-tradycji-i-jzyka-polskiego-w-niemczech-tz&catid=40: o-polonii-niemieckiej&Itemid=53, 22.03.3009.
 30. Tunkel T., Zakończenie Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Warszawie, "Kultur Kurier, Okólnik Zagranicznej Polityki Kulturalnej i Oświatowej" nr 20, lipiec-sierpień 2006, s. 2.
 31. Umowa między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzona w Warszawie dnia 2 października 2002 r., MP 2003 nr 43 poz. 647.
 32. Umowa między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy kulturalnej z dnia 14 sierpnia 1997 r., DzU 1999 nr 39 poz. 379.
 33. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, Bonn, 14.07.1997 r., DzU 1999 nr 39 poz. 379.
 34. Wiosna europejska, http://rpn.pnwm.org/dpj15_pl/15_projekte_fuer_15_jahre/europaeischer_fruehling, 24.03.2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu