BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitarz Witold Jan
Title
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) a kwestia konkurencji - sytuacja po 15 latach istnienia stref
Special Economic Zones and the Case of Competition - Situation After 15 Years of Existence
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 177-189, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Bezrobocie, Specjalne strefy ekonomiczne, Przedsiębiorstwo państwowe
Unemployment, Special economic zones, State enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskutek przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych, które nastąpiły po 1990 r., wiele dużych przedsiębiorstw państwowych, postawionych wobec załamania się dotychczasowych rynków zbytu i wymogów konkurencji, znacznie ograniczyło produkcję, ogłosiło upadłość lub też zostało zlikwidowanych. Pojawiło się szybko rosnące jawne i rejestrowane bezrobocie. Rząd przewidywał taką sytuację już na początku przemian. Sejm w grudniu 1989 r. uchwalił ustawy regulujące sprawy bezrobocia.(fragment tekstu)

In order to decrease unemployment rate and to inspire economical growth during the transformation period after 1990 in many regions of Poland, particularly afflicted with structural unemployment, special economical zones have been created. Inside these zones preferential conditions of doing business have been offered, which created the question of inequality of competition conditions inside the zones and beyond them. This problem appeared with the whole force during Polish accession process to the European Union. Inequality of competition conditions influenced chances of particular communes and businesses. This paper analyses special zones development in the whole country, the way of reaching compromise with the EU as well as approach of the communes and entrepreneurs acting outside the zones to the problem. In conclusion, it is stated that nowadays in Poland the question of competition conditions is not a problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.Urz. z 23 września 2003 r. L236).
 2. Ambroziak A., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE, "Wspólnoty Europejskie" 2004, nr 4/5.
 3. Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 2, nr 3.
 4. Chojnowska-Haponik I., Success case, czyli specjalne strefy ekonomiczne, "CFO Magazyn Finansistów", nr 1/2007, 21 lutego 2007 r.
 5. Czerwińska E., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle negocjacji z UE, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2001.
 6. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2008 r., s. 9,10, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009 r. (Sejm RP, druk nr 2030 z 2009 r.).
 7. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, www.mg.gov.pl/Specjalne- +strefy +ekonomiczne/Prawo/Koncepcja+rozwoju+SSE/
 8. Kozaczka M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Fundacja Campus, Stalowa Wola 2008 r.
 9. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marakeszu, 15 kwietnia 1994 r. (DzU 1995 nr 98 poz. 483).
 10. Portal internetowy Lubuszanin, 24 stycznia 2010 r., www.lubuszanin.org.pl 11, Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, www.gov.pl/Prawo/Projekty+aktów+prawnych/Specjalne+Strefy+Ekonomiczne/
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (DzU 2006 nr 190 poz. 1402).
 12. Rozporządzeń Rady Ministrów z 15 grudnia 2008 r. w sprawie poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych (DzU nr 232 poz.1549-1562).
 13. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 16 grudnia 1991 r., (DzU 1994 nr 11 poz. 39 oraz załącznik do numeru z tekstem Układu Europejskiego).
 14. Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: DzU 2007 nr 42 poz. 274, z późn. zm.).
 15. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (DzU 2000 nr 60 poz. 704).
 16. Ustawa z 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (DzU 2000 nr 95 poz. 1041).
 17. Ustawa z 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2000 nr 117 poz. 1228).
 18. Ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (DzU 2003 nr 188 poz. 1840).
 19. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU 2004 nr 123 poz. 1291).
 20. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 30 maja 2008 r. (DzU 2008 nr 118 poz. 746).
 21. Woźniak A., Nowa ustawa o strefach może hamować inwestycje, "Rzeczpospolita", Ekonomia & Rynek, z 17.02.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu