BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012-2014
Profit and Loss Account as the Source of Open Pension Funds Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 505-514, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny, Fundusze emerytalne, Rachunek zysków i strat, Efektywność
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes, Pension funds, Profit and loss statement, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie rachunku zysków i strat jako źródła informacji oceny efektywności OFE. Główna teza opracowania wynika z faktu, że rachunek zysków i strat dostarcza menedżerom informacji o charakterze finansowym, które są podstawą oceny działań jednostki. Obowiązująca formuła rachunku wyników budzi pewne kontrowersje, ale pomimo niedoskonałości jest cennym źródłem analizy finansowej. Metodologia badania - Zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane ze sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych oraz zasobów internetowych. Wynik - Dokonując analizy, postawiono wnioski dotyczące działalności OFE. Oryginalność/Wartość - Opracowanie wskazuje na wartość rachunku zysków i strat w ocenie omawianych jednostek.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is focused on Profit and Loss Account as the information source of open pension funds efficiency. Methodology - There was used the information taken from the financial statements and internet. Findings - The data from Profit and Loss Account are an important source of information of the financial estimation of open pension funds. Originality/Value - The paper is discussed the range of using profit and loss account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzym E. (1998), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. GUS (2013) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku, www.stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/9/13/4/informacje_ biezace_-_wyniki_finansowe_ofe_i_pte_w_2013_r.pdf (4.09.2014).
 3. Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, DzU 2013, poz. 876.
 5. Rzecznik Ubezpieczonych (2014), Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), http://www.rzu.gov.pl/ porady-sezonowe/Zmiany_w_Otwartych_Funduszach_Emerytalnych__OFE___21667 (4.09.2014).
 6. Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Sierpińska M., Jachna T.(2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Szczepanik Z. (1971), Niektóre problemy pomiaru i prezentacji wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, nr 41, Kraków.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010, nr 34, poz. 189 z późn. zm.
 10. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, DzU 2013, poz. 1717.
 11. Winiarska K. (1994), Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. www.knf.gov.pl (4.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu