BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Dorota (Uniwersytet Łódzki), Lucińska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Hedoniczny indeks cen obrazów sprzedanych na polskim rynku aukcyjnym w latach 2007-2013
Hedonic Price Index for the Paintings Sold on the Polish Auction Market in the Years 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 515-527, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje alternatywne, Inwestycje w dzieła sztuki, Rynek sztuki, Metoda cen hedonicznych (HPM)
Alternative investments, Investments in works of art, Art market, Hedonic pricing method (HPM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W czasie globalnego kryzysu finansowego obserwuje się znaczne wahania cen różnych aktywów. To jedna z istotnych przyczyn zwiększonego zainteresowania alternatywnymi takimi instrumentami inwestycyjnymi, jak dzieła sztuki. Światowa literatura przedmiotu na temat inwestowania w sztukę jest dość bogata, chociaż brakuje badań młodych rynków, a taki jest polski rynek sztuki. Celem artykułu jest wyznaczenie hedonicznych indeksów cen prac 22 malarzy, których dzieła najczęściej sprzedawano na aukcjach w Polsce w latach 2007-2013. Dla zrealizowania tego celu wyspecyfikowano czynniki cenotwórcze, oszacowano modele regresji hedonicznej dla zróżnicowanych zestawów zmiennych objaśniających oraz obliczono indeksy hedoniczne dla różnych modeli regresji. Wartości hedonicznych indeksów cen okazały się zróżnicowane w małym stopniu, co oznacza, że specyfikacja modelu nie odgrywa istotnej roli dla ich wartości w badanym zakresie zmiennych objaśniających. (abstrakt oryginalny)

During global financial crisis major fluctuations in prices of various assets can be observed. This is one of the important reasons of increased interest in alternative investments such as artworks. The world literature on investing in the art is quite rich, although studies of young markets, such as Polish art market, are missing. The purpose of this study is to determine the hedonic price indexes of works of 22 artists, whose paintings have most often been sold at auctions in Poland in the years 2007-2013. To achieve this objective price-determining factors were specified, hedonic regression models were estimated for different sets of explanatory variables and hedonic price indexes were calculated for different regression models. Their values varied to a small extent, which means that the model specification does not play an important role for their value overthe examined scope of variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agnello R.J. (2002), Investment Returns and Risk for Art: Evidence from Auctions of American Paintings, "Eastern Economic Journal", vol. 28(4), s. 443-464.
 2. Borowski K. (2013), Sztuka inwestowania w sztukę, Difin, Warszawa.
 3. Campbell R.A.J. (2008), Art as a Financial Investment, "The Journal of Alternative Investments", vol. 10(4), s. 64-81.
 4. Chanel O., Gerard-Varet L.-A., Ginsburgh V. (1994), Prices and returns on paintings: An exercise on how to price the priceless, "The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory", vol. 19, s. 7-21.
 5. Edwards S. (2004), The Economics of Latin American Art: Creativity Patterns and Rates of Return, "NBER Working Papers", Working Paper No. 10302.
 6. Ginsburgh V., Mei J., Moses M. (2006), The Computation of Prices Indices. Handbook of the Economics of Art and Culture, North Holland, Amsterdam, Holland.
 7. Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (2013), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 8. Higgs H. (2012), Australian Art Market Prices during the Global Financial Crisis and two earlier decades, "Australian Economic Papers", nr 51(4), s. 189-209.
 9. Hodgson D.J., Vorkink K.P. (2004), Asset pricing theory and the valuation of Canadian paintings, "Canadian Journal of Economics", vol. 37(3), s. 629-655.
 10. Kräussl R., Elsland N. (2008), Constructing the true art market index: A novel 2-step hedonic approach and its application to the German art market, "Center for Financial Studies Working Paper", Center for Financial Studies Frankfurt University, nr 11, s. 1-31.
 11. Mei J., Moses M. (2002), Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces, "American Economic Review", vol. 92(5), s. 1656-1668.
 12. Pesando J.E. (1993), Art as an Investment: The Market for Modern Prints, "American Economic Review", vol. 83(5), s. 1075-1079.
 13. Renneboog L., Spaenjers C. (2013), Buying Beauty: On Prices and Returns in the Art Market, "Management Science", vol. 59(1). Sokołowska E. (2012), Ewolucja i perspektywy rozwoju art investment jako alternatywnej formy inwestowania, w: Ekonometria dla praktyki, red. M. Piłatowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
 14. Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 15. Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 16. Triplett, J. (2006), Handbook On Hedonic Indexes And Quality Adjustments In Price Indexes, Special Application To Information Technology Products, OECD Publishing, Paris, France.
 17. Widłak M. (2010), Dostosowanie indeksów cenowych do zmian jakości. Metoda wyznaczania hedonicznych indeksów cen i możliwości ich zastosowania dla rynku mieszkaniowego, "Materiały i Studia", z. 247, NBP, Warszawa.
 18. Witkowska D., Kompa K. (2013), Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich, "Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance", red. W. Golnau, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 33-50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu