BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Pozycja rynkowa spółek z indeksu WIGdiv
Market Position of the WIGdiv Index Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 529-539, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Dywidenda, Stopa zwrotu, Strategia inwestycyjna, Indeks giełdowy
Dividend, Rate of return, Investment strategy, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Weryfikacja teorii istotności dywidend na podstawie oceny pozycji rynkowej i analizy opłacalności inwestycji wybranych spółek z indeksu WIGdiv. Metodologia badania - Problem badawczy sformułowano na bazie literatury przedmiotu. Realizacja celu na podstawie analizy materiałów źródłowych z wykorzystaniem analizy porównawczej i wskaźnikowej. Wynik - Rezultaty z przeprowadzonego badania zasadniczo potwierdzają słuszność teorii istotności dywidend. Analiza portfela inwestycyjnego obejmującego akcje wybranych spółek z indeksu WIGdiv wykazała, że dywidendy mają wpływ na kursy akcji i istotnie oddziałują na stopę zwrotu z inwestycji. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi próbę syntetycznej oceny przydatności indeksu WIGdiv w podejmowaniu giełdowych decyzji inwestycyjnych. Włącza się tym samym w nurt dyskusji dotyczącej postrzegania dywidendy przez inwestorów i jej wpływu na kształtowanie się kursów akcji, co odpowiada pozycji rynkowej ich emitentów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Verification of the significance of dividends theory, based on assessment of market position and investment profitability analysis of selected companies from WIGdiv index. Design/Methodology/Approachy - Research problem has been based on professional literature. The purpose has been achieved due to the use of source materials with using benchmarking and indicators analysis. Findings - The results of the research generally confirmed the validity of the significance of dividends theory. Analysis of investment portfolio including selected companies from the index WIGdiv shares proved that dividends influence stock prices and significantly affect the investment rate of return. Originality/Value - Submitted article is an attempt of synthetic evaluation of WIGdiv index in making stock-exchange investment decisions usefulness. It turns out the same in the current discussion on perception of dividends by investors and its impact on share prices, which is reflected by the market position of their issuers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F. (1976), The Dividend Puzzle, "The Journal of Portfolio Management", Wiener, s. 5-8.
 2. Gordon M. (1959), The Savings, Earnings and Stock Prices, "Review of Economics and Statistics", vol. 41, nr 2, cz. 1, s. 99-105.
 3. GPW (2013a), Analizy i statystyki, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/analizy_i_statystyki (5.09.2014).
 4. GWP (2013b), Rocznik giełdowy 2013, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (5.09.2014).
 5. GWP (2014), Rocznik giełdowy 2014, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (5.09.2014).
 6. Konieczka P., Szyszka A. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 2, cz. 2, s. 175-188.
 7. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 8. Lintner J. (1962), Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation, "Review of Economics and Statistics", vol. 44, nr 3, s. 243-269.
 9. Miller M., Modiggliani F. (1961), Dividend Policy. Growth and Valuation of Shares, "The Journal of Business", vol. 34, iss. 4, s. 411-433.
 10. Weston J.F., Copeland T.E. (1992): Managerial Finance, The Dryden Press, Forth Worth.
 11. Wypych M. (2003) Dywidenda jako wyznacznik pozycji rynkowej spółek giełdowych, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, t. 2, Wrocław, s. 368-383.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu