BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ubezpieczenie jako narzędzie zarządzania ryzykiem w procesie gospodarowania finansami osobistymi
Insurance as Risk Management Instrument in Personal Finance Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 723-732, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ubezpieczenia, Ryzyko, Ubezpieczenia indywidualne, Finanse osobiste
Insurances, Risk, Individual insurance, Personal finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Przedstawienie wybranych aspektów dotyczących zachowań nabywczych Polaków w zakresie ubezpieczeń, w tym jakie miejsce w budżecie miesięcznym przeciętnego Polaka stanowią ubezpieczenia i jakie ubezpieczenia są najczęściej wybierane przez Polaków, oraz wskazanie istotności wykorzystywania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przez polskie gospodarstwa domowe. Metodologia badania - Artykuł oparty jest na analizie literatury w celu zdefiniowania podstawowych zagadnień omawianego zjawiska oraz na danych wtórnych z raportów następujących instytucji: GUS, ZUS, CBOS, Genworth, IMPAS i PIU. Wynik - Polacy przeznaczają małą część miesięcznego budżetu na zakup produktów ubezpieczeniowych, aczkolwiek kwota ta wzrasta z roku na rok. Najczęściej Polacy ubezpieczają samochody, na drugim miejscu domy/mieszkania, a następnie życie. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń gospodarczych są mało popularne, na przykład liczba osób wyjeżdżających za granicę bez wykupionego ubezpieczenia turystycznego wzrasta z roku na rok. Pomimo iż ubezpieczenia są dobrym narzędziem zarządzania ryzykiem, to świadomość Polaków w tym zakresie jest mała. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł jest artykułem przeglądowym opartym na wynikach badań kilku znanych instytucji, koncentrującym się na jednym z wybranych obszarów gospodarowania finansami osobistymi - zarządzaniu ryzykiem, które zazwyczaj opisywane jest w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of selected aspects of consumer behavior in scope of insurance, such as what place insurance takes in Polish household budget and what kind of insurance are chosen the most by Poles. Moreover the article shows the significance of insurance in risk management in Polish household finance management process. Design/methodology/approach - The article is based on a critical analysis of the literature of the subject and on secondary data from GUS, ZUS, CBOS, Genworth, IMPAS i PIU reports. Findings - Poles spend small amount of monthly budget on insurance. However, the amount has been increasing from annually. The most popular insurance types in Poland are car insurance, then real estate insurance and life insurance. Other kinds of insurance are not so popular among Poles. For example, number of Poles traveling abroad without travel insurance is increasing. Although insurance is a good risk management tool, Polish capability in this area is small. Originality/value - This article is a review article, which is based on the results of several well-known institutions, focusing on one of the selected areas of personal financial management - risk management, which is usually described in the context of the enterprise, rather than the household. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beal D., McKeown W. (2003), Personal finance, John Wiley and Sons, Milton.
 2. Callaghan G., Fribbance I., Higginson M. (2012), Personal Finance, Palgrave McMillan, New York.
 3. CBOS (2014), Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_108_14.PDF (8.04.2015).
 4. Finanse osobiste. Zachowania-produkty-strategie (2012), red. E. Bogacka-Kisiel, PWN, Warszawa.
 5. GENWORTH (2014), www.genworth.pl/media/press-releases/polska-ma-najwi_kszy-w-europie-odsetek-obywateli--ktorzy-sigaj-p.html (7.08.2014).
 6. GUS (2006-2012), Budżety gospodarstw domowych w 2006-2012, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki- zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2012-r-,9,7.html (8.08.2014).
 7. IPMAS (2012), http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/galerie/808523,duze-zdjecie,1,ryzykanci-wyruszaja- na-wakacje-czyli-polak-na-urlopie-bez-ubezpieczenia.html (7.08.2014).
 8. Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J. (2007), Personal finance 8th, McGraw-Hill, New York.
 9. KNF (2012), Postawy społeczeństwa polskiego wobec ubezpieczeń, TNS, www.knf.gov.pl/Images/Badanie_ TNS_2013_tcm75-36686.pdf (20.03.2014).
 10. Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 11. Mareco Polska (2006), www.edukacjakonsumencka.pl/ryzyko-nie-kontrolowane/50-ubezpieczenia/130-polacyubezpieczenia- ii (7.08.2014).
 12. Nowotarska-Romaniak B. (2013), Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 13. Ogólnopolskie Badanie Assistance VI (2014), www.europ-assistance.pl/pl/co-trzeci-dorosly-polak-ma-assistance- -wyniki-vi-ogolnopolskiego-badania-assistance-europ-assistance (7.04.2015).
 14. PIU (2014), Rodzaje ubezpieczeń, http://www.piu.org.pl/rodzaje-ubezpieczen (13.08.2014).
 15. Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 16. Świecka B. (2014), Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów, w: Współczesne problemy finansów osobistych, red. B. Świecka, CeDeWu, Warszawa.
 17. Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, GPW, Gdańsk.
 18. Waliszewski K. (2011), Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 19. ZUS (2012), Ubezpieczenia społeczne w Polsce, Warszawa, www.zus.pl/pliki/poradniki/1585_12.pdf (13.08.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-63
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu