BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myszkowska Dorota
Title
Fundusze inwestycyjne w Polsce w dobie światowego kryzysu finansowego przełomu lat 2007/2008 - elementy analizy rynku
Investment Trusts in Poland in Days of the World Financial Crisis on the Turning-Point of 2007/2008 - Elements of the Market Analysis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 193-216, tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Fundusze inwestycyjne, Rynki finansowe, Ryzyko
Financial crisis, Investment funds, Financial markets, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dotychczasowe przeobrażenia gospodarcze i społeczne w Polsce doprowadziły do intensywnego rozwoju systemu finansowego. Oczywistym jest, że rynek finansowy to część systemu finansowego, który we współczesnej gospodarce stanowi najważniejszy mechanizm regulacji procesów gospodarczych. Zarówno zjawiska, jak i procesy zachodzące na tym rynku mają znaczący wpływ na realia zachodzące w życiu gospodarczym i społecznym. W ogólnym ujęciu warunkują one zachowania inwestorów i konsumentów, wpływają na PKB, zatrudnienie, inwestycje, ale również na handel zagraniczny. Rynki finansowe pełnią kluczową rolę związaną z przepływem kapitału. Są one pośrednikiem w transferze środków pieniężnych od podmiotów posiadających ich nadwyżki, do tych, które zgłaszają zapotrzebowanie na kapitał. Jednym z kanałów przepływu środków pieniężnych jest rozwinięty i sprawnie działający rynek kapitałowy. (fragment tekstu)

During the period of 2005-2007, the dynamic of the development of investment funds market and various other forms of savings investment could be observed. Polish investors placed their trust in collective investment funds, which performance during the extended stock market boom on the Warsaw Stock Exchange gave an opportunity to earn fair profit. However, a sharp fall of main indices at the Warsaw Stock Exchange toward the end of 2007, triggered by the news of heavy market slump in the US, prompted investors to withdraw their savings from investment funds on a large scale. Turbulence on the trading floor resulting in the decline in value of investment fund units brought to a situation of hysteria and sparked mass capital withdrawals from both equity and mixed-investment funds. What does this attest to? Immaturity of investors and poor access to information or perhaps high sensitivity to risk? These questions invite reflection on the future of Polish capital markets and the consequences of growing global financial systems interdependency. The consequences, which affect everyone even though we may not be aware of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen R. G., Jak pomnożyć źródła swoich dochodów (Metody zdobycia i zachowania majątku), Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 2. Badora B., Komunikat z badań: Polacy a fundusze inwestycyjne, Centrum Badania Opinii Społecznej wraz z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa - grudzień 2009, lub http://www.izfa.pl/files_user/pdf/fundusze_komnikat CBOS.pdf (17 stycznia 2010).
 3. Becket M., Jak działa giełda?, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa 2007.
 4. Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 5. Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 6. Chudzyńska N., Najgorszy miesiąc dla funduszy od kilku lat, "Parkiet", nr 257 (3780)z 5 listopada 2008.
 7. Chudzyńska N., TFI kuszą internautów, "Rzeczpospolita", nr 6 (8517) z 8 stycznia 2010.
 8. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywność, Wydawnictwa fachowe Cedetu, Warszawa 2009.
 9. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Inwestycje finansowe, red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 12. Iwaniuk W., Aktywa TFI poniżej 70 mdl zł, "Rzeczpospolita", nr 261 (8162) z 7 listopada 2008.
 13. Kwiatkowska M., ING TFI najlepsze we wrześniu, "Gazeta Prawna", nr 194 z 3 października 2008.
 14. Kwiatkowska M., Żadnemu funduszowi nie grozi likwidacja, "Gazeta prawna", nr 213 z 30 października 2008.
 15. Miziołek T., Mocna przecena na rynku funduszy inwestycyjnych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1/2008.
 16. Miziołek T., Uspokojenie nastrojów, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4/2008.
 17. Miziołek T., Ucieczka z funduszy, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 3/2008.
 18. Miziołek T., 15 lat minęło, jak jeden dzień..., "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7-8/2008.
 19. Muciński E., Giełda przeceniła aktywa TFI, "Rzeczpospolita", nr 285 (7882) z 6 grudnia 2007.
 20. Nawrot W., Exchange-Traded Funds (ETF) - Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 21. Pałka Ł., Kryzys u bram, "Bank", nr 2/2008.
 22. Przegląd stabilności systemu finansowego - I półrocze 2007 r., red. A. Głogowski, M. Gołajewska, D. Tymoczko, Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2007.
 23. Raport Analiz Online Sp. z o.o.: Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy - wrzesień 2008 z 24 października 2008.
 24. Raport Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami za rok 2007.
 25. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 26. Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 27. Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, "Bank i Kredyt", nr 8-9/2007.
 28. Sposób na pieniądz, red. I. Staniec, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 29. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 30. Wójcik E., Depozytowe pieniądze, "Bank - wydanie specjalne - horyzonty bankowości" 2008.
 31. Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami: Aktywa funduszy inwestycyjnych - październik 2007 z 9 listopada 2007.
 32. Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami: Aktywa funduszy inwestycyjnych - wrzesień 2008 z 8 października 2008.
 33. Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami: Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych - październik 2008 z 21 listopada 2008.
 34. Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami: Aktywa funduszy inwestycyjnych - luty 2009 z 6 marca 2009.
 35. Wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami: Aktywa funduszy inwestycyjnych - grudzień 2009 z 8 stycznia 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu