BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janikowska Ewa
Title
Rozwój oferty bankowej dla klienta detalicznego z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
The Growth of the Retail Banking Offer Over 5 Years of the Polish Membership in the European Union
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 217-243, tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Sektor bankowy, Usługi bankowe, Konsument
Financial markets, Banking sector, Banking services, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawione opracowanie stanowi analizę przemian, jakie nastąpiły w polskim sektorze finansowym w okresie pierwszych pięciu lat przynależności Polski do UE (2004-2009). Analiza ta została przeprowadzona z perspektywy konsumenta - klienta sektora bankowego, i obejmuje zakres oferowanych produktów finansowych, ich dostępność i cenę, jak również aspekty obejmującej go ochrony prawnej. Według badań prowadzonych w kwietniu 2004 r., poparcie społeczne "za" przystąpieniem wahało się pomiędzy 50 % (Ipsos, SMG/KRC), a 60 % (CBOS), zaś "przeciw" nastawionych było pomiędzy 20 % (Ipsos), a 30 % (CBOS, SMG/KRC). Spodziewaliśmy się, że nasze własne możliwości, poziom życia i poziom zadowolenia z niego wzrosną nie od razu, ale w przeważającej większości badanych kwestii - po upływie 10 lat od akcesji. Czy oczekiwania Polaków były realistyczne? Czy rynek finansowy rozwinął się zgodnie z oczekiwaniami? Czy rynek zapewnił dostateczną ochronę konsumentom w okresie dynamicznych zmian? Przedstawiony tekst stara się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, próbując doprowadzić do szerszej syntezy. (fragment tekstu)

Polish accession into the European Union in 2004 has opened the national market to competition from other Member States. The article presents and analyses changes in the banking sector - in the scope affecting retail client - which have been brought about by the introduction on EU norms for use in Poland. The analysis is carried until 2009. It is difficult to separate the evaluation of banking sector resulting from the Polish accession into the EU from social opinions due to financial markets crisis since 2007. No doubt however that the period since 2004 has been advantageous for the Polish consumer as a client of banking. The palette of offered financial products has improved, as well their accessibility and price. All these resulted from competition which is a pillar of the European Union. Poles choose from the offer of banks and other financial institutions with more confidence. Following the consumer patterns of other countries of the Western Europe, Poles want to improve the quality of their lives with loans. Consumer protection has improved as well, thanks to the EU legal norms introduced to the Polish legal system. The author analyses transitions in the Polish financial market from the viewpoint of selected indexes of the developed EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banki 2007. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, na zlecenie Związku Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
 2. Biuletyn Informacyjny, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Warszawa nr 33/2008.
 3. Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Raport na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 4. Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2003.
 5. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 6. European Banking and Payments In the 21st Century, European Banking Federation, Brussels 2006.
 7. Financial Structure Dataset, Bank Światowy 2007, nr 08/2007.
 8. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 9. Informacja o działalności Arbitra Bankowego w 2007 roku, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
 10. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2007, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2007.
 11. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2007, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2008.
 12. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, GUS Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2008.
 13. Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 14. Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 15. Penczar M., "Ochrona konsumenta na integrującym się rynku bankowym w Unii Europejskiej" w: "Bank i Kredyt", Warszawa nr 7/2007.
 16. Penczar M., Pawłowicz L., Lepczyński B., Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce w warunkach kryzysu zaufania, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 17. Piechocki W., Polski rynek telefonii komórkowej w 2008 r. - podsumowanie, http:// gsmonline.pl [30.04.2009].
 18. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. Przeciętne roczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w złotych w latach 1950- 2007, GUS, Warszawa 2008.
 20. Raport o sytuacji banków w 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 21. Rocznik demograficzny 2008, GUS, Warszawa 2008.
 22. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., NBP, Warszawa 2005.
 23. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa 2008.
 24. Rynek consumer finance w Polsce a zagrożenia stabilności sektora bankowego. Prezentacja Andrzej Roter, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Forum Bankowe, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
 25. Sektor bankowy - podstawowe dane 09/2008, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 26. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 27. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, GUS, Warszawa 2008.
 28. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w okresie I kadencji (2002-2006), Związek Banków Polskich, Warszawa 2006.
 29. Stopa bezrobocia w latach 1990-2008, GUS, Warszawa 2008.
 30. Svennebye L., GDP per capita, consumption per capita and comparative price levels in Europe.
 31. Final results for 2005 and preliminary results for 2006 and 2007 in: Economy and finance. Statistics in focus, Eurostat Issue nr 112/2008.
 32. Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w I półroczu 2007 r., NBP, Warszawa 2007.
 33. System płatniczy w Polsce, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2008.
 34. Sytuacja demograficzna w Polsce, GUS Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2007.
 35. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, NBP, Warszawa 2004.
 36. Sytuacja sektora bankowego w 2007 r. Prezentacja Stanisław Kluza, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Forum Bankowe, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008.
 37. Unia Europejska tom 1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 38. World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nr 004/2008.
 39. Wyniki finansowe banków w 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 40. Wystąpienie K. Pietraszkiewicza na XX Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w kwietniu 2009 r., Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, prezentacja jest dostępna na www.zbp.pl (30.04.2009).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu