BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska-Sitkiewicz Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na GWP w Warszawie
An Application of Selected Synthetic Measures for Classification of Building Materials Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 577-588, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Przemysł budowlany, Rynek budowlany, Mierniki taksonomiczne, Klasyfikacja przedsiębiorstw
Construction industry, Construction market, Taxonomic indicators, Classification of enterprises
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Wraz z rozwojem polskiej gospodarki oraz świadomości ekonomicznej społeczeństwa rośnie rola rynku kapitałowego. Przedsiębiorstwa notowane na GPW są poddawane praktycznie codziennej ewaluacji inwestorów dokonywanej na podstawie dużej ilości różnorodnych informacji. Ocena rzetelnej kondycji finansowej spółek notowanych na giełdzie jest zatem bardzo istotna, stąd potrzeba wykorzystywania metod, które zredukują liczbę charakterystyk, a tym samym uproszczą analizy giełdowe. Do tego typu metod można zaliczyć syntetyczne mierniki taksonomiczne. W artykule wykorzystano syntetyczny taksonomiczny miernik TMAI i wskaźnik względnego poziomu rozwoju BZW do porównania kondycji szesnastu spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i utworzenia dla nich rankingów dla lat 2010-2013. Niniejsze opracowanie jest jednym z cyklu badań prowadzonych przez autorkę, poświęconych branży budowlanej i deweloperskiej. (abstrakt oryginalny)

The building sector is important in a market economy. From construction market depends on large extent how the economy will function. Hence, the need for continuous monitoring of both - the market and the use of methods - that will objectively evaluate the quality of the building materials companies. For this type of methods may include taxonomic measures. In the present study uses a synthetic taxonomic measure TMAI and rate the relative level of development of BZW to compare the condition of 16 building materials companies listed on the Warsaw Stock Exchange and create for them rankings for the years 2010-2013. The presented study is one of a series of studies conducted by the author, devoted to the construction market and real estate development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S. (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 84, Wrocław.
 2. Cieślak M. (1974), Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny", 21.01.1974.
 3. Chrzanowska M., Zielińska-Sitkiewicz M. (2014), Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji spółek deweloperskich notowanych na WGPW, Folia Oeconomica, nr 1(298), Łódź, s. 99-113.
 4. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 15.04.1968.
 6. Informacja o sytuacji społeczno-go/spodarczej kraju w I kwartale 2014 roku, www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ opracowania-zbiorcze/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-i-kwartale-2014-r-,1,23.html (23.08.2014).
 7. Kukuła K. (1986), Propozycja miary zgodności układów porządkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków.
 8. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Nowak M. (1998), Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 10. PMR (2014), Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019, Raport firmy badawczej PMR, www.rynekbudowlany.com/aktualnosci/213611/analiza-rynku-materialow-budowlanychw- polsce-8211-maj-czerwiec-2014 (23.08.2014).
 11. Sierpińska M. Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", 25.02.1978.
 13. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 14. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 15. Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Walesiak M. (2003), Uogólniona miara odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego, w: Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 124-133.
 17. Zeliaś A., Malina A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, "Taksonomia", z. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu