BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie
The Weak Form of Informational Efficiency of the Polish Capital Market During the Privatization of the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 589-597, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Efektywność informacji, Prywatyzacja, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy
Information effectiveness, Privatisation, Capital market, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego za pomocą testów: autokorelacji, serii i ilorazów wariancji. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20, WIG, mWIG40 oraz subindeksów sektorowych indeksu WIG obliczanych przez giełdę. Analizy przeprowadzono na podstawie dziennych logarytmicznych stóp zwrotu dla danych z okresu od 12 czerwca 2008 do 12 kwietnia 2013 roku. Rozważany okres został podzielony na dwa podokresy, datą podziału był dzień prywatyzacji GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is verification of hypothesis regarding information efficiency weak form of the Polish capital market by means of autocorrelation test, runs test and variance ratio test. The research is conducted for WIG 20, WIG, mWIG40 indexes and branch indexes of the WIG index. The analyses are carried out based on daily logarithimic return rates for the data from 12.06.2008 to 12.04.2013. The discussed period was divided into 2 subperiods where the date of division is date the privatization of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
  2. Fama E.F. (1970), Efficient capital market: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance", vol. 25, s. 383-417.
  3. Lo, A., MacKinlay C. (1989), The Size and Power of the Variance Ratio Test in Finite Samples, "Journal of Econometrics", vol. 40, s. 203-238.
  4. Papla D. (2003), Teoria rynku efektywnego i jej zastosowanie na rynku polskim, rozprawa doktorska.
  5. Sobczyk M. (2007), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2008a), Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia" 7(4), s. 155-162.
  7. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2008b), Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 9, Szczecin, s. 155-165.
  8. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2009), Zastosowanie testów autokorelacji do weryfikacji hipotezy o słabej formie efektywności rynku, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, red. P. Chrzan, T. Czernik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 35-44.
  9. Żebrowska-Suchodolska D. (2013), Rozwój a efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce, rozprawa doktorska.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu