BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Czy cateringowa teoria dywidend ma zastosowanie na rynku polskim?
Is the Cathering Theory of Dividend Applicable to the Polish Market?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Dywidenda, Spółki giełdowe, Finanse behawioralne, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Dividend, Stock market companies, Behavioural finance, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania cateringowej teorii dywidend do wyjaśniania decyzji dotyczących polityki dywidend niefinansowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano metodę studiów literaturowych, analizę korelacji rang Spearmana oraz metodę indukcji i dedukcji. Badaniem objęto grupę niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2001-1012. Wyniki badań nie potwierdziły statystycznie istotnej zależności pomiędzy relatywną zmianą premii za dywidendę w danym roku oraz względną zmianą odsetka spółek wypłacających dywidendę w kolejnym roku (dla niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2012). Badanie wykazało natomiast statystycznie istotny związek pomiędzy zmianą odsetka spółek wypłacających dywidendy a stopą zwrotu z indeksu WIG. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the applicability of the catering theory of dividend to explain the dividend decisions of non-financial companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2001-2012. The literature studies, the method of induction and deduction and Spearman's rank correlation were used in the study. We do not find statistically significant correlation between the relative change in dividend premiums in a given year and the relative change in the proportion of dividend payers in the next year. We find statistically significant positive correlation between the proportion of dividend payers and WIG index rate of return. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker M., Wurgler J. (2004), Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, "Journal of Financial Economics" vol. 73, no. 2, s. 271-288.
 2. Baker M., Wurgler J. (2004), A Catering Theory of Dividend, "The Journal of Finance" vol. LIX, no. 3, s. 1125-1165.
 3. Denis D., Osobov I. (2008), Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, "Journal of Financial Economics" vol. 89, iss. 1, s. 62-82.
 4. Eije H. von, Megginson H. (2008), Dividends and Share Repurchases in the European Union, "Journal of Financial Economics" vol. 89, no. 2, s. 347-374.
 5. Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?, "Journal of Financial Economics" vol. 60, s. 3-43.
 6. Ferris S.P., Sen N., Yui H.P. (2006), God Save the Queen and Her Dividends: Corporate Payouts in the United Kingdom, "Journal of Business" vol. 79, no. 3, s. 1149-1173.
 7. Gajdka J. (2013), Cateringowe podejście do polityki dywidend w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Zarządzanie i Finanse" nr 2/4, s. 153-165.
 8. Julio B., Ikenberry D.L. (2004), Reappearing Dividends, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 16, no. 4, s. 89-100.
 9. Konieczka P., Szyszka A. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, "Journal of Management and Finance" no. 2/2, s. 175-188.
 10. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 11. Li W., Lie E. (2006), Dividend Changes and Catering Incentives, "Journal of Financial Economics" vol. 80, no. 2, s. 293-308.
 12. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2003), Statystyka: elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 13. Shefrin H.M., Statman M. (1984), Explaining inwestor preference for cash dividends, "Journal of Financial Economics" vol. 13, no. 2, s. 253-282.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu