BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW
The Day-of-the-Week Effect in the Different Segments of WSE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 69-79, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Efekty kalendarzowe, Anomalie sezonowe, Rynek kapitałowy, Finanse behawioralne, Efekt dnia tygodnia
Calendar effects, Seasonal anomalies, Capital market, Behavioural finance, Day of the week effects
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zaprezentowany tekst dotyka tematyki rynków finansowych w kontekście teorii behawioralnych. Autor podejmuje próbę weryfikacji występowania jednego z popularnych efektów kalendarzowych, jakim jest efekt dni tygodnia, na polskim rynku akcji. Dodatkowym aspektem podjętego badania jest rozróżnienie, czy omawiany efekt występuje w równym stopniu w trzech wyróżnionych segmentach rynku, względem wielkości przedsiębiorstwa. Liczne głosy z nurtu finansów behawioralnych mówią, iż występowanie anomalii kalendarzowych jest bardziej widoczne w przypadku niewielkich spółek, które nie znajdują się w centrum zainteresowania głównych inwestorów. W niniejszym tekście podjęto próbę weryfikacji owej hipotezy uzupełniając ją o test występowania danego efektu w przedsiębiorstwach dużych i średnich, w rozumieniu GPW. W badaniu wykorzystano dane dotyczące trzech indeksów Giełdy w Warszawie reprezentujących wskazane trzy podgrupy podmiotów, czyli WIG20, mWIG40 i sWIG80. Uwzględniono notowania tychże spółek od stycznia 1998 do grudnia 2014 roku. W celu weryfikacji postawionej hipotezy o występowaniu efektu dni tygodnia wśród tych spółek posłużono się modelowaniem ekonometrycznym. W toku przeprowadzonej analizy potwierdzono brak występowania efektu dni tygodnia w zaproponowanej próbie badawczej. (abstrakt oryginalny)

Presented text touches the subject of the financial markets in the context of behavioral theories. The author attempts to verify the occurrence of one of the popular calendar effects, which is the day of the week effect on the Polish stock market. Another aspect of the research undertaken is to distinguish whether this effect is equally notable in three market segments divided by the size of the companies. In this text author attempted to verify this hypothesis, supplementing it with a test of the mentioned effect in group of large and medium-sized enterprises, in the meaning of the Stock Exchange. In the proposed study, the data used refers to three main indexes in the WSE, representing three mentioned groups of companies: WIG20, mWIG40 and sWIG80. Research sample includes quotations between January1998-December 2014. In order to verify the hypothesis of the occurrence of the day-of-the-week effect among these companies author used econometric modeling. In the course of the analysis author verified negatively the occurrence of the effect of weekdays in the proposed research sample. Keywords: behavioral finance, stock exchange, calendar effects (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal A., Tandon K. (1994), Anomalies or Illusions?: Evidence from Stock Markets in Eighteen Countries, "Journal of International Money and Finance", s. 83-106.
 2. Chang E., Kim C. (1988), Day-of-the-Week Effects and Commodity Price Changes, "Journal of Futures Markets" vol. 8, s. 229-241.
 3. Charles K., Niendorf B., Beck K. (2013), Efficiency of the eastern Caribbean Securities Exchange, "Global Journal of Business Research" vol. 7, iss. 5, s. 15-23.
 4. Condoyanni L., O'Hanlon J., Ward C. (1987), Day-of-the-Week Effects on Stock Returns: International Evidence, "Journal of Business, Finance & Accounting", s. 159-174.
 5. Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 6. Damadoran A. (1989), The Weekend Effect in Information Releases: A Study of Earnings and Dividend Announcements, "Review of Financial Studies" vol. 2, s. 607-623.
 7. Dyl E., Maberly E. (1986), The Weekly Pattern in Stock Index Futures: A Further Note, "Journal of Finance" vol. 41, no. 5, s. 1149-1152.
 8. Flannery M., Protopapadakis A. (1988), From T-Bills to Common Stock: Investigating the Generality of Intra-Week Return Seasonality, "Journal of Finance", June, s. 431-450.
 9. French K. (1980), Stock Returns and the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics" vol. 8, s. 55-69.
 10. Gay G., Kim T. (1987), An Investigation into Seasonality in the Futures Market, "Journal of Futures Markets" vol. 7, s. 169-181.
 11. Gibbons M., Hess P. (1981), Day of the Week Effects and Asset Returns, "Journal of Business", October, s. 579-596.
 12. Hull R., Mazachek J., Ockree K. (1998), Firm size, common stock offering announcements period returns, "The Quarterly Journal of Business and Economics" vol 37, no. 3, s. 8-20.
 13. Jaffe J., Westerfield R. (1985), Patterns in Japanese Common Stock Returns: Day of the Week and Turn of the Year Effects, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", June, s. 261-272.
 14. Johnston R., Karacaw W., McConnel J.J. (1991), Day-of-the-Week Effects in Financial Futures, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 26, s. 23-44.
 15. Keim D., Stambaugh R. (1984), A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns, "Journal of Finance", July, s. 819-837.
 16. Lakonishok J., Levy M. (1982), The Weekend Effects on Stock Returns, "Journal of Finance", June, s. 883-889.
 17. Lakonishok J., Maberly E. (1990), The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors, "Journal of Finance", March, s. 231-243.
 18. Li Y., Erickson J. (1997), A new look on the Monday Effect, "Journal of Finance" vol. 52, s. 2171-2186.
 19. Patev P., Lyroudi K., Kanaryan N. (2003), The Day of the Week Effect in the Central European Transition Stock Markets, Tsenov Academy of Economics Finance and Credit Working Paper no. 03-06.
 20. Peters E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
 21. Smirlock M., Starks L. (1986), Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", September, s. 197-210.
 22. Ziemba W., Schwartz S. (1991), Japanese security market regularities: Monthly, turn-of-the-month and year, holiday and golden week effects, "Japan and the World Economy" vol. 3, iss. 2, s. 119-146.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu