BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce
Impact of Changes in Population Age Structure on Labor Market in Poland
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 25-40, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Rynek pracy, Struktura demograficzna, Demografia, Struktura zatrudnienia
Labour market, Demographic structure, Demography, Employment structure
Note
summ.
Abstract
Obserwowane od początku lat 90. zmiany w natężeniu oraz kierunku procesów demograficznych w istotny sposób wpływają na przekształcenia struktury zasobów pracy według wieku, zwłaszcza w ujęciu przestrzennym. Celem artykułu jest ocena, na ile zmiany te wpływają na zaspokojenie oczekiwanego popytu na rynkach pracy w 2030 roku. Dla ich oceny w prowadzonych rozważaniach założono, że liczba dostępnych miejsc pracy według wieku pracowników nie ulega zmianie oraz że skłonność do podejmowania pracy przez potencjalnych pracowników według wieku będzie stała w czasie, a jedynie zmieniają się zasoby pracy. Rozważania prowadzono według województw, dla lat 2010 i 2030. (abstrakt oryginalny)

Changes in the intensity and direction of the demographic processes observed since the early 90s have a significant impact on the structure of people by age and their place of living. The purpose of this article is to assess how these changes influence the demand for labor force. The author is of the opinion that the availability of jobs considering the age of employees has not changed in numerous provinces of Poland, and a the tendency to have a job regardless of employee age remains unchanged, with some alterations to labor resources only. The research preceding the article was conducted in Polish provinces within 2010-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik, K., 2011, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 3, 229-250.
 2. Bukowski, M. (red.), 2008, Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Warszawa: MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 3. Eurostat. Baza danych. Pobrano 4 marca 2012 z http://ec.europa.eu/index_pt.htm
 4. Florczak, W., 2008, Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy. Gospodarka Narodowa, 11/12, 21-45.
 5. Frodyma, K., 2008, Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim. Wiadomości Statystyczne, 3, 56-61.
 6. GUS. Prognoza ludności na lata 2003-2030. Pobrano 4 marca 2012 z: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm
 7. Holzer, J.Z., 1999, Demografia, Warszawa: PWE.
 8. Jóźwiak, J., Podgórski, J., 1997, Statystyka od podstaw, Warszawa: PWE.
 9. Kostrzewska, I., 2008, Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw. Wiadomości Statystyczne, 5, 51-62.
 10. Kostrzewska, I., Pawełek, B., 2007, Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym. Wiadomości Statystyczne, 10, 53-65.
 11. Kryńska, E., 2001, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa: IPISS.
 12. Kryńska, E., 2005, Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne, Warszawa: IPISS.
 13. Kwiatkowski, E., 2011, Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ekonomista, 1, 37-53.
 14. Kwiatkowski, E., Suchecki, B. (red.), 2014, Prognoza zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, Warszawa: IPISS i CRZL.
 15. Welfe, W., 2005, Ekonometryczne modele zatrudnienia. [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków: Wyd. AE w Krakowie, 163-175.
 16. Zgierska, A., 2003, Prognoza realnych zasobów pracy w Polsce do 2010 roku. Wiadomości Statystyczne, 9, 11-16.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4569
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu