BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojdyło-Preisner Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zawadzki Kamil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce
Barriers to Employability of Young People in Poland
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 55-73, tab., bibliogr. 10 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Zatrudnienie młodocianych, Bezrobocie ludzi młodych, Bezrobocie długotrwałe, Rynek pracy
Employability, Employment of young adults, Youth unemployment, Long-term unemployment, Labour market
Note
aneks, summ.
Abstract
W artykule dokonano identyfikacji i analizy barier zatrudnialności osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w Polsce. Wykorzystano indywidualne dane pierwotne wyabstrahowane z baz danych powiatowych urzędów pracy dotyczące niemal 17 tys. młodych bezrobotnych zamieszkujących różne typy powiatów. W analizie zastosowano modelowanie ekonometryczne metodą binarnej regresji logistycznej. Wykazano, że młode kobiety rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy są bardziej narażone na długookresowe bezrobocie niż mężczyźni. Brak doświadczenia zawodowego, wyższy poziom wykształcenia, niewielka liczba zawodów wyuczonych i wykonywanych oraz posiadanie dzieci ograniczają zatrudnialność młodych bezrobotnych. Ponadto na perspektywy zatrudnienia badanej grupy problemowej istotnie wpływa charakter lokalnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

This paper presents analysis of barriers to employability of unemployed people aged 18-29 in Poland. The autors used data abstracted from the databases of local labor offices regarding almost 17,000 unemployed young people living in different types of counties. The binary logistic regression was used for the econometric modeling. Results show that young unemployed women are more likely to be the long-term unemployed than men. Besides, lack of work experience, a higher level of education, a small number of learned and performed professions, as well as having children - they all limit the employability of young unemployed. In addition, character and economic conditions of the local economy significantly affect their employability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dolny, E., Wojdyło-Preisner, M., 2014, Zarys koncepcji badań terenowych. [w:] A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 81-92.
  2. Gazier, B., 2006, Promoting employability in the context of globalisation in the EU and Japan. Brussels: 11th EU-Japan Symposium.
  3. Gruszczyński, M., 2010, Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  4. Lee, N., Sissons, P., Balaram, B., Jones, K., Cominetti, N., 2012, Short-term crisis - long-term problem? Addressing the youth employment challenge. Lancaster: The Work Foundation.
  5. McQuaid, R.W., Lindsay, C., 2005, The Concept of Employability. Urban Studies, 42(2), 197-219.
  6. Mosley, H., Schütz, H., 1999, The Public Employment Services and Employability Policies: Regional Responses to Long-term Unemployment in Germany. In: B. Gazier (Ed.) Employability. Concepts and Policies. Report 1998. Berlin: European Commisson Employment Observatory, 147-178.
  7. MPiPS, 2014, Pomoc urzędu pracy w zatrudnianiu młodych bezrobotnych - instrumenty wprowadzone w 2014 r, Warszawa.
  8. OECD, 2013, Local Strategies for Youth Employment. Learning from Practice. Paris: OECD Publishing.
  9. Outlook, 2001, In: P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne, U. Walwei (Eds.), Employability: From Theory to Practice. New Brunswick: NY: Transaction Books.
  10. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4585
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu