BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników
Influence of Age Management on Elderly Workers Employability
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 75-93, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Zarządzanie wiekiem, Ludzie starsi
Employability, Age management, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Współczesne organizacje stają w obliczu wielu wyzwań, wśród których bez wątpienia jednym z największych jest starzenie się społeczeństw. Remedium na skutki starzenia się i zarazem ważnym środkiem zapobiegawczym pojawiania się strumienia negatywnych konsekwencji tego procesu jest zarządzanie wiekiem rozumiane jako zarządzanie dojrzałymi pracownikami. Teoretyczną charakterystykę zarządzania wiekiem poprzedzono opisem założeń dotyczących zatrudnialności starszych osób. Następnie opisano koncepcje reaktywnego i proaktywnego zarządzania wiekiem. Doniesienia z badań na temat strategii zarządzania wiekiem i realizacji wysoce pożądanych strategii proaktywnych w polskich organizacjach zamykają tekst. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że proaktywne zarządzanie wiekiem występuje w polskich organizacjach niezwykle rzadko. Popularyzacja filozofii i wizji zarządzania wiekiem wśród polskich pracodawców, a w szczególności wdrażanie proaktywnych strategii i narzędzi, może przyczynić się do podniesienia zatrudnialności dojrzałych pracowników. (abstrakt oryginalny)

Modern organizations are faced with many challenges, among which one of the biggest is the aging population. Age management is, therefore, a tool to remedy this process and minimise its negative consequences. Age management is human resource management addressed to the elderly workers. Theoretical characteristics of age management are in the article preceded by a description of the assumptions regarding the employability of the elderly. The concepts of reactive and proactive age management are further described in the article. Reports of studies on age management strategies and implementation of highly desirable proactive strategy in Polish organizations conclude the text. Results lead to the assumption that there is a proactive age management in Polish organizations rarely. Popularization of philosophy and vision of age management among Polish employers, in particular the implementation of proactive strategies and tools, can help to improve the employability of senior workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chan, Ch.-Ch., 2014, An instructional cycle for enhancing innovation-embedded employability. Education + Training, 56(8/9), 870-881.
 2. Frączkiewicz-Wronka, A., Marzec, I., 2012, Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych. [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty rozwoju potencjału organizacji, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Encyklopedia Zarządzania, Mfiles.pl, 215-226.
 3. Ilmarinen, J., 2005, Towards a longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health.
 4. Ilmarinen, J., 2010, Sustainable employability and workability, Maastricht: ESF-Age Network.
 5. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014a, Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014b, Reactive and proactive age management strategies in Polish companies - research results. Cracow Review of Economics and Management, 9(933,
 7. Kooij, D., Guest, D., Clinton, M., Knight, T., Jansen, P., Dikkers, J., 2013, How the impact of HR practices on employee wellbeing and performance changes with age. Human Resource Management Journal, 23(1), 18-32.
 8. Naegele, G., Walker, A., 2006, A guide to good practice in age management. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 9. Patrickson, M., Ranzij, R., 2003, Employability of older workers. Equal Opportunities International, 5(22), 50-65.
 10. Sienkiewicz, Ł., 2009, Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych. [w:] M. Juchnowicz (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 67-92.
 11. TAEN - The Age and Employment Network., 2007, Managing the Ageing Workforce. An introductory guide to age management for HR Professional.
 12. Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., De Witte, H., 2014, Defining perceived employability: a psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605.
 13. Walker, A., 1997, Combating Age Barriers in Employment -A European Research Report. Dublin: European Foundation.
 14. Walker, A., 2005, The Emergence of Age Management in Europe. International Journal of Organisational Behaviour, 10(1,
 15. Wallin, M., Hussi, T., 2011, Best practices in Age Management - evaluation of organisation cases. Final report. Finnish Work Environment Fund.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4498
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu