BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Title
Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+
Discrepancy between Managers' Beliefs and Actions Tailored for Workers Aged 55+
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 95-107, tab., bibliogr. 25 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Zarządzanie wiekiem, Kompetencje pracownicze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Ageing of the population, Age management, Employees competencies, Small business
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki postaw i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+. W literaturze dotyczącej zarządzania wiekiem przytaczane są wyniki badań na temat cech charakteryzujących starszych pracowników. Porównuje się je czasem z cechami przypisywanymi pracownikom młodym. Cel prezentowanych w artykule badań sformułowany został nieco inaczej i dotyczył zweryfikowania zbieżności zalet przypisywanych starszym pracownikom przez menedżerów z cechami wymaganymi od osób nowo zatrudnianych w organizacji. W wypadku stwierdzenia takiej zbieżności celem dodatkowym była ocena działań podejmowanych dla zachęcenia starszych pracowników do przedłużonej aktywności zawodowej. Opisane badania przeprowadzone zostały w ramach międzynarodowego projektu Best Agers Lighthouses - Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego wśród 61 menedżerów dziewięciu organizacji biorących udział w projekcie. Otrzymane wyniki wskazują na niezgodność pomiędzy przekonaniami prezentowanymi przez uczestniczących w badaniu menedżerów a działaniami podejmowanymi przez nich wobec starszych pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of compatibility between managers' attitudes and actions addressed to workers aged 55+. In previous research regarding elderly workers, their characteristics are often compared to characteristics of younger employees. The aim of presented research was formulated differently, i.e. to verify whether advantages assigned to elderly workers are convergent with the requirements for junior employees. In case of such a convergence the additional aim was to verify whether actions are taken to encourage senior workers to prolong their working activity. The present research was conducted as a part of the international project Best Agers Lighthouses - Strategic Management for SME Age in the Baltic Sea Region. In-depth interviews were conducted with 61 managers from nine organizations participating in the project. The results indicate a discrepancy between managers' beliefs and actions targeted at elderly workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed, A.M., Andersson, L., Hammarstedt, M., 2012, Age discrimination: Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the Swedish labour market. Applied Economics Letters, 19(4), 403-406.
 2. Armstrong, M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 3. Brzeziński, K., Milewska, J., Woszczyk, P., Nowak, I., Kobus, S., 2011, Raport. Zarządzanie Pracownikami 50+. Teoria i praktyka. Pobrano w marcu 2014 z: http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/index.php/nasze-publikacje/raport-zarz-dzanie-pracownikami-50-teoria-a-praktyka-2/
 4. Bujacz, A., Macko, M., 2010, Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy. Pobrano w październiku 2014 z: http://www.silverteam.dobrekadry.pl/dokumenty/Raport_na_temat_metod_motywacji_%283%29.pdf
 5. Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012, Komunikat z badań BS/40/2012: Opinie o podnoszeniu wieku emerytalnego i zmianach w systemie emerytalnym. Pobrano w październiku 2014 z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_040_12.PDF
 6. Deutsche Rentenversicherung. Pobrano w październiku 2014 z: http://www.deutsche-entenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/Allgemeines/FAQ/rv_leistungsverbesserungsgesetz/140212_faq_rente_mit_63.html
 7. Eurostat, 2014, Population structure and ageing. Pobrano w listopadzie 2014 z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing#
 8. Forbes, 2014, Niemcy obniżają wiek emerytalny do 63 lat, ale nie dla wszystkich. 23 maja 2014. Pobrano w październiku 2014 z: http://www.forbes.pl/niemcy-obnizaja-wiek-emerytalny-do-63-lat-ale-nie-dla-wszystkich,artykuly,177159,1,1.html
 9. Gaillard, M., Desmette, D., 2010, (In)validating Stereotypes About Older Workers Influences Their Intentions to Retire Early and to Learn and Develop. Basic and Applied Social Psychology, 32(1), 86-98.
 10. Główny Urząd Statystyczny, 2008, Przejście z pracy na emeryturę, 10 stycznia 2008. Pobrano w październiku 2014 z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przejscie-z-pracy-na-emeryture-w-2007-r,6,1.html
 11. Główny Urząd Statystyczny, 2013, Przejście z pracy na emeryturę. 6 września 2013. Pobrano w październiku 2014 z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przejscie-z-pracy-na-emeryture-w-2012-r-,6,2.html
 12. Kołodziejczyk-Olczak, I., 2014, Praktyki zarządzania międzygeneracyjnego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 29-42.
 13. Lahey, J.N., 2008, Age, Women, and Hiring. An Experimental Study. Journal of Human Resources, 43(1), 30-56.
 14. Laus, E., Ziarkowska-Hordyj, E., 2012, Raport zbiorczy z badań. Projekt Akademia Handlowa 50+. Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+. Pobrano w marcu 2014 z: http://www.akademiahandlowa.pl/ea/uploads/wiadomosci/23__1357215751__Raport%20zbiorczy%20z%20bada%C5%84.pdf
 15. Lewicka, D., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 16. Liwiński, J., Sztanderska, U., 2010a, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Pobrano we wrześniu 2014 z: http://www.parp.gov.pl/files/74/517/19001.pdf
 17. Liwiński, J., Sztanderska, U., 2010b, Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Pobrano we wrześniu 2014 z: http://www.parp.gov.pl/files/74/517/18990.pdf
 18. Ng, T.W.H., Feldman, D.C., 2012, Evaluating Six Common Stereotypes About Older Workers with Meta-Analytical Data. Personnel Psychology, 65(4), 821-858.
 19. Orlińska-Gondor, A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji. [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Kraków: Wolters Kluwer, 168-191.
 20. Penc, J., 2005, Sztuka skutecznego zarządzania, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 21. Perek-Białas, J., Turek, K., Strzałkowska, H., 2011, Pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań. Pobrano we wrześniu 2014 z: http://www.50pluspomorze.pl/repository/files/Raport_innowacyjny_50pluspomorze.pdf
 22. Richert-Kaźmierska, A., Stankiewicz, K., 2014, Potencjał pracowników w wieku 55+ w ocenie menadżerów przedsiębiorstw sektora MSP oraz organizacji publicznych w Regionie Morza Bałtyckiego. Raport z badania. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 23. Staręga-Piasek, J., 2006, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości. [w:] M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 127-135.
 24. Suchar, M., 2005, Rekrutacja i selekcja personelu, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 25. World Population Prospects, 2013, The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables. Pobrano we wrześniu 2014 z: http://esa.un.org/wpp/documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4575
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu