BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność
Stereotypes about Employee Absenteeism and Employability
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 109-123, tab., bibliogr. 13 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Absencja w pracy, Stereotypy, Rynek pracy
Employability, Absence from work, Stereotypes, Labour market
Note
summ.
Abstract
Stereotypy funkcjonujące na rynku pracy stanowią istotny czynnik kształtujący poziom zatrudnialności. Jednym z obszarów funkcjonowania takich stereotypów jest absencja pracownicza. Kobiety i osoby starsze zaliczane są do pracowników, których zatrudnienie będzie skutkowało dla pracodawcy wyższymi wskaźnikami absencji i wyższymi kosztami pracy. Celem artykułu jest próba określenia trafności stereotypów w wybranej organizacji dotyczących zróżnicowania absencji ze względu na wiek i płeć pracowników na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zatrudniającym ok. 1500 pracowników. W badaniach wykorzystano zarówno informacje pochodzące z systemu ewidencji czasu pracy, jak i wyniki badań ankietowych, w których wzięło udział ok. 500 pracowników badanej firmy. Otrzymane wyniki wskazują na nieznacznie wyższy poziom absencji kobiet i osób po pięćdziesiątym roku życia. Jednocześnie wskazują, że wbrew panującym stereotypom grupą o stosunkowo wysokim poziomie absencji są młodzi pracownicy w wieku do 29 lat. (abstrakt oryginalny)

Stereotypes functioning in the labor market are an important determinant of the level of employability. One of the areas of operation of such stereotypes is employee absenteeism. People over 50 years old are among the employees whose employment will lead to higher rates of absenteeism and higher labor costs. The purpose of this article is verification of the accuracy of stereotypes about diversity of absence due to the age and gender of employees on the basis of empirical research carried out in company employing approximately 1,500 people. In the research two data collection techniques were used: analysis of records of working time, containing the following information: date of employment, age, gender, the standard working time, absences and their formal causes and the survey (the paper questionnaire was given to all employees). The results indicate a slightly higher level of absence of women and men over 50 years old. At the same time they show that, contrary to stereotypes, the group with a relatively high level of absences are young workers under the age of 29. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beblo, M., Ortlieb, R., 2012, Absent from work? The impact of household and work conditions in Germany. Feminist Economics 18(1), 73-97.
 2. Bekker, M.H.J., Croon, M.A., Bressers, B., 2005, Childcare involvement, job characteristics, gender and work attitudes as predictors of emotional exhaustion and sickness absence. Work and Stress, 19(3), 221-237.
 3. Bosak, J., Sczesny, S., 2011, Gender Bias in Leader Selection? Evidence from a Hiring Simulation Stud. Sex Roles, 65, 234-242.
 4. Cohen, A., Kirchmeyer, C., 2005, A Cross-Cultural Study of the Work/Nonwork Interface among Israeli Nurses. Applied Psychology: An International Review, 54(4), 537-567.
 5. Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), 2010, Absence from work. Pobrano 18 lutego 2014 z: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0911039s/tn0911039s.htm
 6. Frączkiewicz-Wronka, A., Marzec, I., 2012, Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych. [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków: Mfiles.pl., 215-226.
 7. Janowska, Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 8. Marzec, I., 2010, Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku prac. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(6), 127-138.
 9. McCann, R., Keaton, S.A., 2013, A Cross Cultural Investigation of Age Stereotypes and Communication Perceptions of Older and Younger Workers in the USA and Thailand. Educational Gerontology, 39, 326-341.
 10. OECD,, 2007, Sick-Related Absences from Work. In: Society at a Glance 2006: OECD Social Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2006-27-en
 11. Schneider, D.J., 1999, Współczesne badania nad stereotypami: niedokończone zadanie. [w:] C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 335-367.
 12. Sheridan, A., 2004, Chronic Presenteeism: The Multiple Dimensions to Men's Absence from Part-Time Work. Gender, Work and Organization, 11(2), 207-225.
 13. Stelmach, W., 2005, Ciemne strony kierowania, Warszawa: Placet.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4577
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu