BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trojanowska Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Działalność Akademickich Biur Karier w Warszawie
Activity of Academic Career Services in Warsaw
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 127-141, tab., bibliogr. 14 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Poradnictwo zawodowe, Psychologia pracy, Planowanie kariery
Employability, Vocational guidance, Industrial psychology, Career planning
Note
summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki działalności polskich Akademickich Biur Karier oraz ich rozwoju na przestrzeni lat. Ponadto, autorka przybliża rolę, jaką pełnią w procesie poszukiwania pracy przez osoby kończące edukację i wkraczające na ścieżkę pracy zawodowej. Celem szczegółowym pracy jest zaprezentowanie charakterystyki Biur m.in. pod względem prowadzonego przez nie doradztwa zawodowego i psychologicznego na podstawie wybranych warszawskich Akademickich Biur Karier. Niebywale istotnym jest również odniesienie istniejącej wiedzy do wyników badań autorów zajmujących się tą tematyką. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to present the specificity of Polish Academic Career Services and their evolution over the years. In addition, the author focused in her analysis on the role that Academic Career Services played in the process of job searching for those, who completed educational levels and started a professional career. The specific objective of the article is to present the characteristics of those services e.g. career and psychological counseling in selected Warsaw Academic Career Services. It is also very important to show a reference between existing knowledge and the research results of the authors dealing with this subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszak, B., 2014, Akademickie Biura Karier w Polsce - bieżąca działalność i możliwości rozwoju, Warszawa.
 2. Bartel, A., Góralczyk-Modzelewska, M., 2012, Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 3. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/2663966cbc2fb419b94e7326a1e-68788.pdf
 4. http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/163ff5886994680e1e65b422a606647f.pdf
 5. http://www.workservice.pl/Dla-pracodawcow/Ekspert-HR-komentuje/Czemu-i-jak-szukaja-pracy-Polacy
 6. https://www.biurokarier.umk.pl/biura-karier-w-polsce
 7. Szafrańska, J., 2009, Akademickie Biura Karier, Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy.
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.,
 9. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2010, Akademickie Biura Karier, Warszawa: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 10. www.biurokarier.uw.edu.pl
 11. www.bk.pw.edu.pl
 12. www.bk.sggw.pl
 13. www.kariera.sgh.waw.pl
 14. www.perspektywy.pl
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4582
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu